U periodu od 15.09. do 17.09.2023. godine održana je  CIVITAS godišnja konferencija – Neum 2023.

Tema ovogodišnje koneferencije je bila: „Uže – stručne kompetencije predmetnih nastavnika i nastavnica

građanskog obrazovanja“.

Konferenciji prisustvovala profesorica nastavnog predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava Alma Ahmethodžić, mr.