9.12.2020. sa početkom u 09:00 sati održan je I dan obuke na temu: Rodne ravnopravnosti u kurikulumu za članove Ekspertne radne grupe, Stručnog tima i predmetnih radnih grupa

unutar procesa kurikularne reforme Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Zilka Spahić-Šiljak i Melika Šahinović, TPO Fondacija

Učestvovala prof. Alma Ahmethodžić