PROFESORI STRUČNO-TEORETSKE I PRAKTIČNE NASTAVE I

NASTAVNICI PRAKTIČNE NASTAVE

 

Jasna Remeta

DIPLOMA: profeor književnosti i bosanskog jezika

PREDMET: Bosanski jezik i književnost

KRATKA BIOGRAFIJA:

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odsjek Bosanski jezik i književnost. Od školske 1996./97. zaposlena u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn kao profeor književnosti i bosanskog jezika.  Udata i majka dvoje djece: sina i kćerke.

 

 

 

Edita Teparić 

DIPLOMA: dipl.ing. tekstilne tehnologije

PREDMET: tekstilna grupa predmeta

KRATKA BIOGRAFIJA:

Srednju tekstilnu tehničku školu završila u Loznici. Diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od školske 1996./97. zaposlena u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn kao nastavnik stručno teoretske nastave. Sretno udata i majka troje djece: dva sina i jedna kćerka.

 

   

Dženana Ramić 

DIPLOMA: dipl.ing. tekstilne tehnologije smjer oblikovanje i projektiranje

PREDMET: tekstilna grupa predmeta

KRATKA BIOGRAFIJA:

Završila sam Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu - smjer modni dizajn. Od 1995.  samostalno radim i izlažem kao modni dizajner, 1999. modna revija u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Od 2001. radim u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn kao profesor.

   
Mirnes Zec

DIPLOMA: profesor sporta

PREDMET: tjelesni i zdravstveni odgoj

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođen sam 02.05.1974. godine. Osnovnu školu završio na Palama. Završio sam srednju mašinsku tehničku školu. Fakultet sporta i Višu trenersku školu sam završio 2000. godine. Radim u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn i u osnovnoj školi "Avdo Smajlović". Također radim kao trener u F.K. "NOVI GRAD".

 

 

 
Zulfo Aruković

DIPLOMA: magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja

PREDMET: tjelesni i zdravstveni odgoj - sport

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođen sam 10.01.1968. godine u Berkovićima općina Rogatica. Predsjednik sindikata, član nadzornog odbora škole. Doktorant na Fakultetu sporta u Sarajevu. Dobitnik Zlatne plakete za razvoj sporta Kantona Sarajevo od Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. Predavač na seminarima u zemlji i inostranstvu ispred Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo. Istaknuti sportski radnik u košarkaškom savezu BiH.

 

 

 
Ramiz Kulovac

DIPLOMA: inženjer odjevne tehnologije

PREDMET: praktična nastava

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođen u Žepi 24.02.1966. godine. Radio sam u proizvodnji odjeće na poslovima tehnologa i organizatora proizvodnje oko petnaest godina. U stručno-teoretskoj i praktičnoj nastavi radim dvije godine .

 

 

 
Behudin Rovčanin

DIPLOMA: profesor historije

PREDMET: historija

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođen u Prijepolju. Filzofski fakultet završio u Sarajevu. Sretno oženjen i otac troje djece.

  

 

 
Emina Mešanović

 

PREDMET: Predmeti tekstilne struke

DIPLOMA: Diplomirani inžinjer tekstila, Zagrebački tehnološki fakultet

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođena 16.07.1953. Udata, dvoje djece. Radim kao profesor tekstilnih predmeta. Radila sam u firmi kao tehnički direktor (Kula Gradačac). Radila u firmama: Bauer, Hindriz, Repa u Njemačkoj, Nechi u Italiji. Certificirani savjetnik za malu privredu, certificirani expert tekstila Tüva iz Austrije. U školi sam predsjednik aktiva i član upravnog odbora.

 
   
Ibrahim Pezo

DIPLOMA: ing. tekstilne tehnologije

PREDMET: praktična nastava

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođen sam 15.12.1956.god. u Goraždu. Gimnaziju završio u Rogatici. Višu tekstilnu tehničku školu u Varaždinu. Od 1979. godine zaposlen u Tvornici dječje konfekcije "JASNA" - Rogatica. U školi zaposlen od 1996. godine
   
Rafija Aličković

DIPLOMA: dipl.ing. tekstilne tehnologije

PREDMET: tekstilna grupa predmeta

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođena sam 04.04.1958.godi. u Rudom. Nastanjena sam u Visokom. Završila sam ovu školu a poslije Tekstilni fakultet u Banja Luci. Radila sam do 1996. godine u firmi Vitex - Visoko a od 1996. godine radim u prosvjeti. Od 1998. godine radim u kao profesor u ovoj školi.

 

   
 

No text!

Sejda Mahmutović  
Majda Čengić

PREDMET: Likovna kultura i tekstilna grupa predmeta

DIPLOMA: Akademski kipar i profesor likovne umjetnosti

KRATKA BIOGRAFIJA:

Na Akademiji likovnih umjetnosti, odsjek kiparstvo, diplomirala 1976. godine ocjenom devet. U prosvjeti radim od decembra 1976., a u Tekstilnoj školi od 01.09.1996. godine. Kroz rad u učeničkim sekcijama dobitnik sam mnogobrojnih priznanja.

 
   
Samir Durmišević

DIPLOMA: dipl.ing. tekstilne tehnologije

PREDMET: tekstilna grupa predmeta

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođen sam 29.12.1964. god. u Rogatici. Po završetku Gimnazije upisujem u Ljubljani FNT - tekstilnu tehnologiju. U Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn radim od 2000. godine kao profesor stručno-teorijske nastave.

 

   
Mirza Đipa

DIPLOMA: dipl.ing.hemije

PREDMET: hemija

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođena sam 25.11.1954. u Foči gdje sam završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala sam na PMF odsjek hemija 1977. godine u Sarajevu. Kao profesor hemije počela sam raditi 1978. godine i položila sam pedagoško-andragošku grupu predmeta. Rat sam provela u Sarajevu a u Tekstilnoj školi radim od 1996. godine.

  
   
Aida Bašić

DIPLOMA: dipl.ing. tekstilne tehnologije

PREDMET: organizacija konfekcijske proizvodnje

KRATKA BIOGRAFIJA:

Srednju tekstilnu tehničku školu završila u Brčkom. Diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od školske 1996./97. zaposlena u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn kao nastavnik stručno teoretske nastave. Sretno udata.

 

   
Višnja Galijašević

DIPLOMA: profesor jugoslovenske književnosti i sh.

PREDMET: Bosanski jezik i kniževnost

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođena sam 14.03.1955. u Sarajevu gdje sam završila osnovnu školu, Treću gimnaziju i Filozofski fakultet, odsjek jugoslovenska književnost - sh jezik. Kao profesor bosanskog jezika i književnosti radim od 1999/2000. godine.

   
Behudin Kozica

 

DIPLOMA: dipl.ing. odjevne tehnologije

PREDMET: konstruiranje odjevne tehnologije

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođen sam u Prijpolju 05.04.1967. godine. Srednju tekstilnu tehničku školu završo u Prijepolju. Fakultet završio u Zagrebu 1992. Dobio Rektorsku nagradu za najbolji studentski rad u Zagrebu. Od školske 1999. zaposlen u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn kao nastavnik stručno teoretske nastave. Oženjen. Jedno dijete i jedna žena.

 
   
Alma Durmišević 

 

PREDMET: Praktična nastava

DIPLOMA: Inžinjer tekstila – mehanički smjer

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođena 07.07.1976. godine u Doboju. Osnovnu i srednju školu završila sam u Tešnju. Nakon rata 1996. godine upisala sam Višu tekstilnu školu u Bihaću, koju sam i završila sa zvanjem inžinjera tekstila mehaničkog smjera. U Mješovitoj srednjoj tekstilnoj školi počela sam sa radom 2002. godine u kojoj i danas radim.

 
   
Senija Hažimujić

 

DIPLOMA: inženjer odjevne tehnologije

PREDMET:tekstilna grupa predmeta

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođena  1959. godine. Višu školu za tekstil i odjeću završila u Beogradu 1984. godine. Trenutno sam vanredni student Tehničkog fakulteta u Bihaću smjer konfekcijski dizajn. U Školi za tekstil, kožu i dizajn radim od 2003. godine.

   
Suada Dedić

 

PREDMET: Informatika

DIPLOMA: FPN i Ekonomski fakultet u Sarajevu

KRATKA BIOGRAFIJA:

Rođena 12.05.1957. u Prozoru. Radim od 1982. godine do danas u obrazovanju. Radila kao profesor sociologije, a zatim i trenutno predajem predmet informatika u MSTŠ.

 
   
Samir Pačevar

 

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

 
   
Selma Subašić

 

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

 
   
Senad Bešlagić

 

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

 
   
Naida Avdović

 

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

 

   
Arnela Džindo

 

 

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

 

   
Alma Ahmethodžić

PREDMET: Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava, sociologija i kultura religija

DIPLOMA: Diplomirani profesor filozofije i sociologije, certificirani profesor za Građansko obrazovanje

KRATKA BIOGRAFIJA:Rođena 16.2.1984. godine u Sarajevu. Od 31.8.2015. postala sam certificirani trener KP(Karl Poper) debatnog formata i dobitnik sam certifikata: Embassy of United States of America Bosnia and Hercegovina za doprinos inicijativi izazov:"Izaberi zadatak, budi promjena". Kao profesor Kulture religija radim od 2011./2012. dok od 2015./2016. radim kao profesor  sociologije, demokratije. Voditelj sam debatnog kluba MODUS i CIVITAS sekcija i član sam Centra za kulturu dijaloga.

   
Amela Stambol

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

   
Elbasa Mulić

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

   
Merima Voloder

PREDMET: Biologija

DIPLOMA: Magistar biohemije i fiziologije

KRATKA BIOGRAFIJA: Osnovnu školu završila u Sarajevu 2001., Srednju medicinsku školu u Sarajevu završila 2005. Diplomirala na Prirodno-matemtičkom fakultetu u Sarajevu 2009. magistrirala na istom fakultetu 2011. U Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn radim od 2009. godine.

   
Enisa Okić

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

   
Edin Selmanović

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

   
Mubera Livadić

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

   
Amra Ganić

PREDMET:

DIPLOMA:

KRATKA BIOGRAFIJA:

   
Medošević Samir

PREDMET: matematika

DIPLOMA: diplomirani matemtičar

KRATKA BIOGRAFIJA:

Osnovnu školu završio sam u Čajniču. Srednju mašinsku školu sam završio u Goraždu. Na PMF-u diplomirao sam 2003. godine od kada radim u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn.