Na osnovu člana 37.Zakona o ustanovama (Sl.list RBiH br.6/92, 8/93 i 13/94) te člana 52. a u vezi sa članom 172. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo br.23 /10), Školski  odbor Javne ustanove Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo na sjednici održanoj dana 11.02.2011. godine, utvrdio je  P R I J E D L O G:

 

   

 

P  R   A   V   I   L  A

 

JAVNE USTANOVE  

SREDNJE  ŠKOLE ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN SARAJEVO

                                   

 

I   OSNOVNE ODREDBE 

 

 Član 1.

                                (Pitanja koja se uređuju pravilima)

 

(1) Ovim pravilima Javna ustanova Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo ( u daljem tekstu: škola ) pored pitanja utvrđenih Zakonom o srednjem obrazovanju ( u daljem tekstu: Zakon ) uređuje i pitanja o:

a)    nazivu,sjedištu i pečatu škole,

b)    osnivaču škole,

c)    djelatnosti škole,

d)    javnosti rada škole ,

e)    unutarnjoj organizaciji škole,

f)     obrazovno-odgojnom radu škole,            

g)    učenicima-statusu učenika, uvjetima za upisa, ocjenjivanju, odgojno-disciplinskim mjerama, načinu napredovanja učenika

h)    uposlenicima škole -nastavnicima, stručnim i drugim saradnicima,

i)     vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije,

j)      stručnim organima  škole,

k)    organima upravljanja, rukovođenja i kontrole poslovanja,

l)     savjetodavnom vijeće škole,

m)  organizovanju učenika i roditelja,

n)   saradnji i načinu ostvarivanja saradnje škole sa roditeljima učenika i izboru predstavnika roditelja učenika u kolski  odbor, 

o)    načinu ostvarivanja javnosti rada škole,

p)    sadržaju  i oblicima društvene, kulturne i sportske aktivnosti škole,

q)    zastupanju i predstavljanju,

r)     općim aktima koji se donose u školi kao i načinu njihova donošenja,

s)    nadzor nad zakonitošću rada škole

t)     sindikatu škole,

u)   udruživanje škole u zajednicu škola,

v)    finansiranju škole,

w)   poslovnoj tajni,

x)    drugim pitanjima utvrđenim Zakonom.  

 

 

 

 

Član 2.

(Pravila škole)

                                                           

(1) Pravila škole su osnovni opći akt škole  i svi drugi pravni akti škole koji se donose radi detaljnijeg pravnog uređivanja pitanja iz člana 1.  ili u vezi s tim pitanjima moraju biti u skladu sa Zakonom i ovim pravilima.

(2) Pravila donosi školski odbor uz saglasnost ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: ministar).

 

 

Član 3.

( Zabrana diskriminacije i političkog djelovanja)

 

(1) Uposlenici škole ostvaruju svoja prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu, ovim Pravilima i drugim aktima škole.

(2) U školi je zabranjena svaka vrsta diskriminacije zasnovane na spolu, rasi, seksualnoj orijentaciji, fizičkom ili drugom nedostatku, bračnom stanju, boji kože, jeziku, religiji ili vjerovanju, uvjetima zapošljavanja, napredovanju, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom, etničkom ili socijalnom porijeklu, vezi sa nekom nacionalnom zajednicom, imovini, rođenju ili na nekom drugom statusu.

(3) U školi je zabranjeno: fizičko kažnjavanje, omalovažavanje i vrijeđanje ličnosti učenika i uposlenika, kao i političko organizovanje i djelovanje pojedinaca i političkih partija.

(4) Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovim pravilima podrazumijeva isključivo oba roda.

 

Član 4.

( Upotreba jezika i pisma)

 

(1) Nastava u školi se izvodi na zvaničnim jezicima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, koji se imenuju  jedim od tri naziva: bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik.

(2) U nastavni se koriste oba zvanična pisma ( ćirilica i latinica).

(3) U školi je zabranjena diskriminacija zasnovana na upotrebi zvaničnih jezika u BiH u usmenom i pismenom izražavanju učenika, u skladu sa stavom 1. i 2. ovog člana.

 

 

II   PODACI O ŠKOLI I NJEN PRAVNI STATUS

 

 

Član 5.

( Osnivanje škole)

 

Škola je osnovana kao javna ustanova, čija djelatnost je srednjoškolsko obrazovanje i odgoj učenika u skladu sa Zakonom, pedagoškim standardima i normativima i nastavnim planovima i programima za srednje obrazovanje.

 

 

 

 

Član 6.

( Naziv škole)

 

(1) Škola  je javna ustanova u državnoj svojini i posluje pod nazivom Javna ustanova Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo.

(2) Škola je osnovana Odlukom o preuzimanju i izmjenama i dopunama   Odluke o zadržavanju prava osnivača Javne ustanove  Mješovita srednja tekstilna škola, Sarajevo Skupštine Kantona Sarajevo,  broj: 01-023-151/97 od  24.07.1997. godine.

(3) Škola je upisana u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod nazivom Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo na osnovu Odluke Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za promjenu naziva broj: 01-15-18397/09  od 29.05.2009. godine i Odluke Školskog odbora o promjeni naziva škole broj: 01-604/09 od 15.07.2009. godine.

(4) Dan  škole je   09. maj, koji se obilježava svečano kroz javne, kulturne i sportske aktivnosti .

                                                           

Član 7.

( Sjedište)

 

(1) Sjedište škole je u   Sarajevu ulica Medrese broj 5.

(2) Škola može promijeniti naziv i sjedište.

(4) Odluke o statusnim promjenama škole donosi Skupština na prijedlog  Vlade Kantona.

(5) Odluka o statusnoj promjeni škole može se donijeti najkasnije tri mjeseca prije početka primjene, a primjenjuje se  od početka naredne školske godine.

 

 

Član 8.

( Upis u registar)

 

(1) Škola je upisana u Registar srednjih škola pod brojem 27 na strani 27  koji vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.

(2) Škola je upisana u sudski registar kod nadležnog suda u Sarajevu i danom upisa stekla je svojstvo pravnog lica sa svim pravima propisanim Ustavom, Zakonom i ovim pravilima.

 

Član 9.

(  Zastupanje i pečat škole )

 

(1) Školu zastupa i predstavlja direktor škole. U slučaju odsustva direktora zamjenjuje ga lice koje ovlasti direktor.

(2) Škola ima svoj pečat i štambilj.

(3) Pečat škole – oblik, veličina i sadržaj – usklađen je sa Zakonom o pečatu Kantona Sarajevo i isti se koristi kao dokaz autentičnosti svakog dokumenta koji škola  izdaje. 

(4) Vrstu i broj pečata i štambilja utvrđuje školski  odbor .

(5) Upotreba i čuvanje pečata povjerava se: direktoru, sekretaru škole, tehničkom sekretaru i referentu za plan i analizu. Način upotrebe i čuvanje  pečata reguliše se posebnim općim aktom.

 

 

 

Član 10.

( Sredstva za rad)

 

(1) Osnivač škole, osigurava sredstva potrebna za rad  škole  u skladu s Pedagoškim standardima i Normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila.

(2) Normative i standarde donosi Vlada.

 

 

III  DJELATNOST ŠKOLE

 

Član 11.

(djelatnost)

(1) šifra djelatnosti:  85.32

(2) Srednje  obrazovanje i odgoj učenika je djelatnost od posebnog društvenog interesa.

(3) Redovno obrazovanje  učenika je besplatno.

(4) Djelatnost škole je srednje  obrazovanje redovnih i vanrednih učenika koje se obavlja u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom za  srednje tehničke i srodne škole.

(5) U školi se mogu realizovati i programi dopunskog obrazovanja odraslih i stručno usavršavanje

(6) Osim realizacije programa iz prethodnog stava, mogu se realizovati i programi prekvalifikacije i programi permanentnog obrazovanja-učenje u toku cijelog radnog vijeka.

(7) Škola može vršiti i druge djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost, u manjem obimu ili povremeno, ili koje doprinose potpunijem korištenju kapaciteta i materijala za obavljanje registrovane djelatnosti, i to: iznajmljivanje prostora škole u slobodnim terminima trećim licima, održavanje kurseva krojenja i šivanja trećim licima po posebnom programu, izrada čarapa u okviru praktične nastave mehaničko smjera.

 

 

IV  ORGANIZACIJA

Član 12.

                                                            (organizacija)

(1) Škola posluje kao jedinstveni pravni subjekt.

(2) U skladu s  važećim propisima   organizaciono ustrojstvo škole je:

a)    organ upravljanja  -   školski odbor,

b)    organ rukovođenja  - direktor škole,

c)    organ kontrole poslovanja   -   nadzorni odbor,  

d)    nastavnici, stručni i drugi saradnici ,

e)    administrativno finasijsko, pomoćno i tehničko osoblje i drugi uposlenici.

(3) Unutrašnja  organizacija  škole određuje se tako da obezbjedi  skladno  obavljanje registrovane djelatnosti  i skladni razvoj cjeline škole.

(4) Pojedine poslove  iz nadležnosti  škole (računovodstvene i finansijske)  škola može povjeriti specijaliziranoj  organizaciji.

(5) Bliža pitanja o unutrašnjoj organizaciji regulišu se posebnim općim aktom koji donosi školski odbor.

 

 

V  OBRAZOVNO-ODGOJNI RAD

 

 

Član 13.

(Nastavni planovi i programi)

 

(1) Obrazovno-odgojni rad  u školi ostvaruje se na osnovu  nastavnog  plana i programa za

srednje škole za stručno obrazovanje i obuku- tehničke i stručne škole.

(2) Nastavnim planovima i programima utvrđuju se: ciljevi, zadaci, nastavni sadržaji obaveznih općeobrazovnih, stručnih i predmeta praktične nastave i laboratorijskog rada, broj časova po predmetima, oblici i postupci rada, predmeti fakultativne, izborne, kursne nastave, sadržaji i način organizovanja maturskog, odnosno završnog ispita, dužina trajanja obrazovanja, zanimanje koje učenik stiče nakon završetka srednje škole odnosno obrazovanja, didaktički i drugi uvjeti za realizovanje nastavnog plana i programa.

 

 

Član 14.

(sadržaj nastavnih planova i programa)

(1) Nastavni planovi i programi iz člana 13. ovih pravila, obavezno sadrže zajedničku jezgru nastavnih planova i programa, kako to propisuje  Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

(2) U nastavnim planovima i programima, specifični sadržaji određenog nastavnog predmeta se ne mogu razlikovati više od 10 % u odnosu na utvrđeni nastavni plan i program iz stava (1) ovog člana.

(3) Škola može izvan utvrđenog nastavnog plana i programa uvesti i nove sadržaje u vidu kursne nastave, fakultativne nastave, izborne nastave, novog nastavnog predmeta ili drugog oblika nastave, koji po ukupnom fondu časova sedmično ne može biti veći od 10% u odnosu na utvrđeni nastavni plan.

(4) Sadržaje nastavnih planova i programa iz stava (2) i (3) ovog člana utvrđuje školski odbor na osnovu prijedloga osnivača, učenika, njihovih roditelja odnosno staratelja, nastavničkog vijeća škole i relevantne infrastrukture, i uz prethodnu suglasnost ministra.

 

 

Član 15.

( Specijalni programi za nadarene učenike i učenike sa posebnim potrebama)

 

 

(1) U školi  se realiziraju i specijalni programi namijenjeni nadarenim i talentiranim učenicima, kao i učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama, koji su po principu inkluzije uključeni u redovnu srednju školu.

(2) Programe iz stava (1) ovo člana donosi  školski odbor, na prijedlog nastavničkog vijeća i uz saglasnost ministra.

 

 

 

 

 

Član 16.

(Trajanje srednjeg obrazovanja)

 

(1) Školovanje redovnih učenika u  školi traje tri ili četiri godine, nakon čega se stiče srednja stručna sprema III ( trećeg) ili IV ( četvrtog) stepena.

(2) U školi, osim  programa općeg obrazovanja i odgovarajućeg stručnog dijela, mogu se realizovati i programi dopunskog obrazovanja  i stručnog usavršavanja odraslih, kao i programi prekvalifikacije i programi permanentnog obrazovanja- cijelo životno učenje.

(3) U školi se mogu realizirati i odgovarajući programi stručnog obrazovanja I (prvog) i II (drugog) stepena stručne spreme, kao i stručno osposobljavanje i obuka za odrasle putem kurseva.

(4) Sticanjem obrazovanja iz stava (3) ovog člana ne stiče se srednja stručna sprema.

(5) Programe dopunskog obrazovanja odraslih i stručnog usavršavanja, programe permanentnog obrazovanja i programe iz stava (3) ovog člana donosi škola u saradnji sa zainteresovanim subjektima infrastrukture, uz suglasnost ministra.

(6) Troškove realizacije programa iz stava (2) i (3) ovog člana snose polaznici ovog vida obrazovanja, a visina troškova se utvrđuje posebnim aktom koji donosi školski odbor uz saglasnost ministra.

(7) Stav (6) ovog člana ne primjenjuje se na učenike iz člana  215. pravila.

 

Član 17.

( Vrste škola)

 

       Škola obrazuje učenike za slijedeća stručna  zanimanja:

  1. Tekstilna  tehnička škola

stručno zanimanje - IV stepen

- tekstilni tehničar konfekcionar

- tekstilni tehničar mehaničkog smjera

     - tekstilni tehničar hemijsko-oplemenjivačkog smjera

     - tekstilni tehničar  konstruktor-modelar

     - kožarski tehničar

 

2. Tekstilna stručna škola ,

    zanimanje – III stepen 

- krojač

- tkač

- pletač

- oplemenjivač tekstila

- predioničar

- bojadiser tekstila

- hemijski čistač

- krojač (EU VET program)

- galanterist

- obućar

- obućar (EU VET program)

      3. V stepen

      -  zanimanje:

          krojač – majstor 

 

Član 18.

( Vrste nastave )

 

Odgojno-obrazovni rad u školi realizuje se kroz:

a)    redovnu nastavu,

b)    izbornu obaveznu nastavu

c)    dopunsku nastavu,

 

 

d)    fakultativnu nastavu,

e)    dodatnu nastavu,

f)     pripremnu nastavu,

g)    instruktivnu nastavu,

h)   druge oblike obrazovno-odgojnog rada  (određene vrste kurseva i sl.).

 

 

Član 19.

( Redovna nastava )

 

(1) Redovna nastava je osnovni oblik obrazovno-odgojne djelatnosti .

(2) Nastava se izvodi kao predmetna po odjeljenjima, klasama, grupama i grupama praktične nastave.  

(3) Broj učenika u odjeljenju propisan je pedagoškim standardima i normativima.

 

 

Član 20.

( Dopunska nastava )

 

(1) Dopunska nastava organizuje se za učenike koji zaostaju i ne postižu zadovoljavajući uspjeh u nastavi.

(2) Dopunska nastava se izvodi u toku cijele nastavne godine.

(3) Učenici se uključuju u dopunsku nastavu  kada nastupi potreba i pohađaju je dok  ta potreba postoji.

 

Član 21.

( Fakultativna nastava )

 

(1) Fakultativna nastava organizuje se iz pojedinih predmeta ili oblasti po iskazanom interesu učenika.

(2) Fakultativna nastava pruža mogućnost  učenicima da po sopstvenoj želji stiču  znanja i izvan redovnog programa a uz stručni rad  nastavnika.

 

Član 22.

( Dodatna nastava )

 

      Dodatna nastava organizuje se za nadarene učenike koji pokazuju poseban interes za pojedine predmete i discipline i za učenike koji mogu završavati dva razreda u toku jedne školske godine .

 

 

Član 23.

( Pripremna nastava )

 

      Pripremna nastava se planira za učenike osnovnih škola zbog pripremanja za upis u srednju školu i za učenike srednjih škola za upis u visoko-školske ustanove.

 

 

 

 

Član 24.

( Instruktivna nastava )

 

(1) Instruktivna nastava se organizuje za učenike koji su upućeni na popravni ispit, za učenike povratnike i vanredne učenike. Troškove instruktivne nastave snose učenici.  (2) Za učenike povratnike instruktivna nastava se organizuje u toku školske godine, a za učenike koji su upućeni na popravni ispit organizuje se u periodu  juni-august prije popravnih ispita.

 

Član 25.

( Odluka o uvođenju nastave )

 

(1) Odluku o izvođenju dopunske, fakultativne, dodatne, pripremne i instruktivne nastave donosi nastavničko vijeće  na prijedlog direktora.

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv predmeta,   oznaku odjeljenja-grupe, broj časova  sedmično, datum otpočinjanja nastave i ime nastavnika koji izvodi nastavu.

 

Član 26.

(Školska godina)

 

(1) Školska godina traje od 1. septembra tekuće kalendarske godine godine do 31. augusta naredne kalendarske  godine.

(2) Nastavna godina se ostvaruje po polugodištima i traje 37 radnih sedmica, s tim da se programski sadržaji realiziraju u okviru 35 nastavnih sedmica, odnosno 175 nastavnih dana.

(3) Nastavna godina u završnom razredu se ostvaruje u okviru 32 radne sedmice, s tim da se programski sadržaji realiziraju u okviru 30 nastavnih sedmica, odnosno 150 nastavnih dana.

(4) Razlika u broju radnih i nastavnih dana koristi se za realiziranje posebnih programskih sadržaja, drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, obilježavanje državnih i vjerskih praznika, kulturnih i sportskih aktivnosti  škole, planiranih godišnjim programom rada i kalendarom u razrednoj knjizi.

(5) Ako škola ne realizira predviđeni nastavni plan i program, nastavlja sa radom dok iste ne realizira u potpunosti.

 

Član 27.

                                                            ( Nastava i odmor)

 

(1) Nastava u prvom polugodištu počinje prvog radnog dana u septembru  i završava se po pravilu nakon navršenih 17 nastavnih  sedmica.

(2) Zimski odmor za učenike traje četiri sedmice i koristi se nakon završetka prvog polugodišta.

(3) Škola može odrediti da se dio zimskog  ili ljetnog odmora za učenike koristi u toku prvog ili drugog polugodišta samo ako je to predviđeno godišnjim programom rada škole  ili uvjetovano vanrednim okolnostima, te odobreno od strane ministra.

 

 

 

(4) Nastava u drugom polugodištu počinje poslije zimskog odmora i završava se po realizaciji godišnjeg fonda nastavnih časova predviđenih nastavnim planom i programom.

 

Član 28.

( Drugi oblici obrazovno-odgojnog rada)

 

            Izleti, studijske posjete, ekskurzije, kampovanje/logorovanje, društveno koristan rad i drugi oblici obrazovno-odgojnog rada predviđeni u godišnjem programu rada organiziraju se u okviru radnih odnosno nastavnih dana, a u skladu sa Pravilnikom koji donosi ministar.

 

Član 29.

( Organizovanje nastave i trajanje nastavnog časa)

 

(1) Škola organizuje  redovnu nastavu u petodnevnoj radnoj sedmici .

(2) Nastavni čas općeobrazovne, stručno-teorijske i praktične nastave u školi traje 45 minuta, a praktične nastave u preduzećima i drugim institucijama 60 minuta.

(3) Nastava u školi ne može početi prije 8,00 sati, niti završiti nakon 19,30 sati, osim uz saglasnost ministra.

(4) Ukupno opterećenje učenika u nastavi ne može iznositi više od sedam časova, odnosno 35 časova sedmično.

 

Član 30.

( Podnošenje izvještaja )

 

Škola    podnosi izvještaj o rezultatima u učenju i vladanju učenika na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine Prosvjetno-pedagoškom zavodu Ministarstva.

 

 

Član 31.

( Prekid nastave, produžavanje i skraćivanje nastave )

 

(1) Nastava u školi se ne može prekidati u toku jednog polugodišta, izuzev u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i drugih naročito opravdanih razloga, uz suglasnost ministra.

(2) Direktor škole može, u izuzetno opravdanim slučajevima, odlučiti da produži ili skrati trajanje časova i o tome odmah obavijesti Ministarstvo.

 

 

 

 

                                                                          Član 32.

(Godišnji programa rada)

 

(1) Rad  u školi u  toku školske godine realizira se na osnovu godišnjeg programa rada škole ( daljem tekstu: godišnji program).

(2) Godišnji program sadrži obavezne i druge i druge oblike i raspored obrazovno-odgojnog rada, njegov obim i sadržaj, kao i izvještaj o realizaciji godišnjeg programa za prethodnu školsku godinu.

 

 

(3) Nastavničko vijeće utvrđuje prijedlog godišnjeg programa  na osnovu nacrta kojeg priprema direktor, a donosi ga školski odbor.

(4) Škola usvaja i dostavlja godišnji program rada najkasnije do 30. septembra za tekuću školsku godinu, i to po jedan primjerak: osnivaču, odnosno Ministarstvu, Prosvjetno-pedagoškom zavodu i nadležnom organu općine na čijoj teritoriji se nalazi škola.

 

Član 33.

(Izvođenje praktične nastave)

 

(1) Praktična nastava u školi izvodi se u skladu sa Nastavnim planom i programom u školskim radionicama, laboratorijama, kabinetima, te drugim objektima za nastavu, opremljenim u skladu s odgovarajućim normativima.

(2) Pod stručnim nadzorom škole  praktična nastava se takođe izvodi  u preduzećima, ustanovama i  kod samostalnih privrednika koji imaju  odgovarajuću savremenu opremu, tehničko-tehnološka sredstva i druge odgovarajuće uvjete u skladu sa nastavnim planom i programom.

(3) Uvjeti, oblici , metode  i postupci izvođenja praktične nastave, vršenje stručnog nadzora regulišu se ugovorom koji škola zaključuje sa preduzećem, ustanovom odnosno samostalnim privrednikom.

 

Član 34.

 ( Ferijalna praksa)

 

(1) Nastavnim planom i programom srednjih škola za stručno obrazovanje i obuku utvrđuje se potreba organizovanja, program, vrijeme i trajanje ferijalne prakse učenika.

(2) Ferijalna praksa se, pod nadzorom škole, izvodi u privrednim društvima, ustanovama ili kod samostalnih privrednika koji imaju odgovarajuću opremu, tehničko-tehnološka sredstva i druge odgovarajuće uvjete u skladu sa nastavnim planom i programom.

(3) Bliži uvjeti izvođenja ferijalne prakse utvrđuju se ugovorom škole i privrednog društva, ustanove ili samostalnog privrednika.

(4) Ugovor iz stava (3) ovog člana  obavezno sadrži odredbe kojima se potpisnici obavezuju obezbijediti sigurnost učenika tokom obavljanja ferijalne prakse.

 

 

Član 35.

(Vannastavne aktivnost)

 

(1) U školi se organizuju  vannastavne aktivnosti učenika radi razvijanja njihovih stvaralačkih sposobnosti i sticanja radnih navika i vještina.

(2) Zadaci i programski sadržaji vannanstavnih aktivnosti utvrđuju se godišnjim programom rada a u skladu sa pedagoškim standardima i normativima i pravilima škole.

(3) Učešće učenika u vannastavnim aktivnostima je dobrovoljno.

 

 

 

Član 36.

(Učenička zadruga)

 

(1) Učenici u školi  mogu da organizuju učeničku zadrugu.

(2) Učeničku zadrugu može organizovati najmanje 30 učenika.

(3) Učenička zadruga se osniva u skladu sa relevantnim propisima iz oblasti iz koje se osniva zadruga.

 

Član 37.

(Udžbenici i nastavna sredstva)

 

          U školi se mogu koristiti samo školski udžbenici i druga nastavna sredstva čiju upotrebu je odobrio ministar.

 

 

VI OPĆA AKTA ŠKOLE

 

Član 38.

( Opća akta škole )

 

(1) Pored pravila kao osnovnog općeg akta , škola ima i druga opća akta kojima se regulišu bitna pitanja za rad škole a koja nisu regulisana pravilima.

(2) Opća akta iz   stava (1) ovog člana donose se u skladu sa propisima relevantnim za oblast koju regulišu.

(3) Sva opća akta škole, uključujući i budžet škole su javna i zaposlenici imaju neposredno pravo uvida u iste.

 

 

Član 39.

( Postupak donošenja  pravila )

 

(1) Pravila škole se donose po slijedećem postupku: na prijedlog direktora škole, školski odbor obrazuje komisiju od najmanje tri člana koja je dužna da izradi nacrt pravila i isti dostavi školskom odboru.

(2) Školski odbor razmatra dostavljeni nacrt pravila i ugrađuje svoja mišljenja, prijedloge i sugestije u roku od 15 dana. U okviru utvrđenog roka školski odbor utvrđuje prijedlog pravila i dostavljaih ministru radi davanja saglasnosti.

(3) Nakon dobijene saglasnosti od strane ministra, školski odbor donosi pravila škole.

 

 

 

 

 

Član 40.

(izmjene i dopune pravila škole)

 

(1)  Prijedlog za izmjenu i dopunu pravila škole podnosi se školskom odboru u pismenoj formi s obrazloženjem razloga za izmjenu i dopunu i naznakom pitanja koja treba urediti.

(2)  Donošenje drugih općih akata škole i prijedlog njihove izmjene i dopune vrši se po proceduri iz prethodnog člana.

 

 

 

Član 41.

(Kućni red i etički kodeks)

 

(1) Školski odbor na prijedlog nastavničkog vijeća škole donosi kućni red.

(2) Kućnim redom obavezno se utvrđuju:

a)    pravila i obaveze ponašanja u školi, unutrašnjem i vanjskom prostoru,

b)    pravila međusobnih odnosa učenika,

c)    pravila međusobnih odnosa učenika i zaposlenika škole,

d)    pravila međusobnih odnosa zaposlenika škole,

e)    zabrana svih oblika reklamiranja i prodaje proizvoda koji nisu u skladu sa etikom, načelima i ciljevima obrazovno-odgojnog rada,

f)     pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja,

g)    način postupanja prema imovini,

h)   kodeks oblačenja učenika i zaposlenika i

i)     druga pitanja za kućni red škole.

(3) U postupku donošenja kućnog reda obavezno je da isti bude usuglašen sa Etičkim kodeksom za zaposlenike škole koje donosi ministar.

 

 

 

 

VII  SAVJETODAVNO VIJEĆE ŠKOLE

 

Član 42.

( Savjetodavno vijeće škole )

 

(1).U školi se formira savjetodavno vijeće škole, koje broji  pet članova.

(2)Savjetodavno vijeće pomaže školi u planiranju sadržaja njenih programa rada, savjetuje školu o svim pitanjima koja se tiču obuke i pomaže jačanje veza između škole i tržišta rada.

(3) Savjetodavno vijeće čine  po  jedan predstavnik:  škole , lokalne zajednice i vijeća roditelja škole i dva predstavnika tržišta rada koje je u vezi sa obrazovanjem određenih profila zanimanja za koje škola obrazuje učenike.

(4)  Predstavnici tržišta rada iz stava (3) ovog člana imenuju se iz reda poslodavaca u preduzećima, ustanovama ili samostalnih privrednika kod kojih učenici obavljaju praktičnu nastavu.

(5) Savjetodavno vijeće imenuje školski odbor na prijedlog direktora škole.

(6) Savjetodavno vijeće se bira na period od četiri godine a obavljanje dužnosti članova savjetodavnog vijeća je dobrovoljno i bez naknade.

(7) Savjetodavno vijeće bira predsjednika i zamjenika predsjednika većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor škole.

(8) Način rada savjetodavnog vijeća reguliše se poslovnikom o radu koji donosi savjetodavno vijeće u roku od 30 dana od dana konstituisanja.

(9) Saglasnost na poslovnik  o radu savjetodavnog vijeća daje školski odbor.

 

 

 

 

 

VIII  UČENICI

Član 43.

                                                            (Status učenika)

 

(1) Status učenika srednje škole stiče se upisom u školu.

(2) Upis u  školu se vrši  u skladu sa kriterijima koje na prijedlog ministra utvrđuje Vlada.

(3) Učenik može steći izuzetan status učenika paralelno upisujući i neko drugo zanimanje,  u istoj ili u drugoj srednjoj školi, te steći drugo zanimanje polažući razliku predmeta u odnosu na novi nastavni plan i program po kojem se redovno obrazuje.

(4) Razliku predmeta iz stava (3) ovog člana utvrđuje nastavničko vijeće škole u kojoj je učenik stekao izuzetan status, cijeneći podudarnost nastavnih planova i programa škole koju učenik redovno pohađa i škole u kojoj je stekao izuzetan status.

 

 

Član 44.

( Upis redovnih učenika)

 

(1) Školski odbor utvrđuje prijedlog plana upisa učenika u prvi razred i dostavlja  ga Ministarstvu.

(2) Upis učenika u gimnaziju i srednje škole za stručno obrazovanje i obuku – tehničke i stručne, vrši se na osnovi kriterija koje donosi Vlada Kantona.

 

Član 45.

( Uvjeti za upis redovnih učenika)

 

(1) Upis učenika u prvi razred vrši se na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u dnevnim novinama, najkasnije dva mjeseca prije početka školske godine.

(2) Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred sadrži:

a)    broj kandidata po školama i zanimanjima

b)    kriterije za upis učenika u prvi razred koji obavezno regulišu žalbeni postupak.

(3) Pravo upisa u prvi razred srednje škole u statusu redovnog učenika imaju kandidati koji pored ostalih uvjeta utvrđenih Zakonom i Pravilima škole, ispunjavaju uvjete da do kraja tekuće godine ne navršavaju 18 godina života.

 

 

 

Član 46.

( Upis redovnih učenika koji su osnovno obrazovanje završili u inostranstvu i izvan Kantona )

 

(1) Učenici državljani Bosne i Hercegovine koji su završili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini izvan Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Kanton) upisuju se pod istim uvjetima kao i učenici sa područja Kantona.

(2) Učenici strani državljani nastavljaju obrazovanje u  školi pod istim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, ako ugovorima i drugim konvencijama nije drugačije određeno.

 

(3) Državljani Bosne i Hercegovine koji su osnovno obrazovanje stekli u inostranstvu, te strani državljani, apatridi ili lica bez državljanstva, mogu se obrazovati u školi  uz obavezu provođenja nostrificiranja svjedodžbi na osnovu kojih se upisuju, u skladu sa zakonom.

(4) Državljani Bosne i Hercegovine koji su dio srednjeg obrazovanja stekli u inostranstvu, te strani državljani, apatridi ili lica bez državljanstva, mogu se obrazovati u srednjoj školi uz obavezu provođenja ekvivalencije svjedodžbi na osnovu koji se upisuju, u skladu sa zakonom.

(5) Ako se prilikom ekvivalencije svjedodžbi utvrdi da program u inostranstvu ne odgovara nastavnim planovima i programima škole u kojoj učenik namjerava nastaviti školovanje utvrđuje se obaveza polaganja razlike predmeta, koju utvrđuje nastavničko vijeće škole.

(6) Ekvivalenciju i nostrificiranje svjedodžbi vrši Ministarstvo.

 

Član 47.

 ( Provođenje upisa )

 

(1) Upis učenika u prvi razred provodi posebna komisija koju na prijedlog direktora imenuje školski odbor.

(2) Zadatak komisije iz stava (1) ovog člana je da, po okončanju upisa, sačini i predloži preliminarnu rang - listu prijavljenih kandidata i istu dostavi direktoru škole.

(3) Direktor škole utvrđuje preliminarnu rang-listu učenika primljenih u prvi razred.

(4) Školski odbor verificira konačne liste primljenih učenika u prvi razred.

 

Član 48.

( Upis učenika koji ponavljaju razred )

 

(1) Učeniku koji je upućen da ponavlja razred odobrava se upis u školu za isti obrazovni profil  i stepen stručne spreme.

(2) Učenik koji je upućen da ponavlja prvi razred, a želi da se upiše u školu za drugi obrazovni profil,  konkuriše za upis kao i ostali učenici. 

 

Član 49.

( Upis učenika koji se prepisuju iz drugih srednjih škola)

 

(1) Učenici koji se prepisuju iz drugih srednjih škola sa teritorije Bosne i Hercegovine,  s namjerom da nastave obrazovanje u ovoj školi, podnose molbu zajedno sa zahtjevom za upis Nastavničkom vijeću škole.

(2) Uz molbu i zahtjev za upis prilaže se i odgovarajuća dokumentacija (svjedodžba, đačka knjižica, uvjerenje o uspjehu , izvod  iz MK rođenih, diploma i sl. ).

 

Član 50.

(molbe učenika)

 

(1) Prilikom odlučivanja o molbi/zahtjevu za upis u školu učenika iz prethodnog člana, nastavničko vijeće se rukovodi  mogućnostima škole (brojem učenika u odjeljenjima, uspjehom učenika i sl) i kriterijima za upis učenika u prvi razred.

(2) Rješavajući po zahtjevu učenika nastavničko vijeće donosi odluku o čemu obavještava podnosioca zahtjeva.

(3) Odluka nastavničkog vijeća je konačna.

 

Član 51.

(Izvještaj o upisu)

 

Škola je obavezna dostaviti izvještaj o izvršenom upisu redovnih i vanrednih učenika ministru, Prosvjetnoj inspekciji i nadležnom organu općine na čijoj teritoriji se nalazi škola.

 

Član 52.

(Učenička knjižica)

 

(1) Škola upisanim učenicima izdaje učeničku knjižicu u kojoj se, pored ličnih podataka, evidentira uspjeh učenika u učenju i vladanju i prate aktivnosti i napredovanje učenika u toku obrazovno-odgojnog rada.

(2) Učenička knjižica je javna isprava kojom  se u toku srednjeg obrazovanja dokazuje status učenika srednje škole.

 

Član 53.

( Učenici sa specijalnim statusom)

 

(1) Redovni učenici u školi mogu imati specijalni status.

(2) Specijalni status iz stava (1) ovog člana mogu ostvariti učenici koji su proglašeni perspektivnim i vrhunskim sportistima, izuzetnim umjetničkim talentima i nadarenim učenicima s vrhunskim rezultatima na kantonalnom, federalnom, državnom ili međunarodnom takmičenju.

(3) Škola dodjeljuje specijalni status na osnovu odluke Ministarstva kulture i sporta kantona o proglašenju učenika perspektivnim ili vrhunskim sportistom, odnosno odluke Ministarstva o proglašenju učenika izuzetnim talentom i nadarenim učenikom, u skladu sa ostvarenim rezultatima.

(4) Specijalan status se potvrđuje odlukom nastavničkog vijeća škole na početku svake školske godine, a na osnovu koje će škola učenicima sa specijalnim statusom odobriti dugoročno ili kratkoročno odsustvovanje sa nastave radi pripremanja i učešća na takmičenjima.

(5) Škola će učenicima sa specijalnim statusom dati mogućnost putem praćenja nastave i ocjenjivanja, odnosno organizovanjem instruktivno-konsultativne nastave i polaganja predmetnih ispita u toku školske godine, da završe odgovarajući razred.

 

 

Član 54.

(Vanredni učenici)

 

(1)  Škola, u dnevnim novinama objavljuje javni konkurs za upis vanrednih učenika najmanje 15 dana prije početka školske godine.

(2) Konkurs i prijem vanrednih učenika koji polažu razred u cjelini mora biti okončan do kraja septembra tekuće školske godine.

(3) Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, dopunskih, završnih i maturskih ispita će se vršiti najkasnije trideset (30) dana prije početka svakog ispitnog roka, utvrđenog Zakonom i odgovarajućim pravilnikom.

(4) Status vanrednog učenika stiče se upisom u školu za odgovarajuće zanimanje.

(5) Vanredni učenici su obavezni pohađati instruktivno-konsultativnu nastavu. Fond časova ove nastave za svaki predmet pojedinačno se utvrđuje odlukom nastavničkog vijeća u skladu sa relevantnošću predmeta za određeno zanimanje i u ukupnom zbiru ne može biti manji od 15% fonda časova propisanog nastavnim planom i programom za predmete koje je kandidat obavezan polagati.

 

Član 55.

( Rokovi )

 

(1) Škola organizira u toku školske godine tri redovna ispitna roka za vanredne učenike:

a) januarsko-februarski ispitni rok, koji se realizuje od 15. januara do 15. februara,

b) junski ispitni rok, koji se realizuje od 1. do 30 juna,

c) augustovsko-septembarski ispitni rok koji se realizuje od 15. augusta do 15. septembra) i

d)  po potrebi jedan vanredni rok koji utvrđuje nastavničko vijeće škole o čemu najkasnije 15 dana prije početka ovog ispitnog roka obavještava Ministarstvo i prosvjetnoj inspekciju.

 

Član 56.

( Poništavanje ispita )

 

 U slučaju nepravilnosti polaganja ispita  za vanredne učenike koje utvrdi nastavničko vijeće ili Prosvjetna inspekcija, direktor škole poništava ispit.

 

Član 57.

( Upis u matičnu knjigu )

 

(1) Vanredni učenici se upisuju u matičnu knjigu vanrednih učenika.

(2) Polaganje vanrednih ispita odobrava direktor, što potvrđuje svojim potpisom na prijavi za polaganje ispita.

(3) Vanredni učenici plaćaju troškove školovanja u visini koju odredi školski odbor a u skladu sa aktom o visini cijena vanrednog školovanja.

(4) Bliže propise o upisu vanrednih učenika, organizaciji nastave i polaganju ispita za vanredne učenike donosi ministar.

 

 

 

Član 58.

( Gubitak statusa vanrednog učenika )

 

(1)  Dužnost vanrednih učenika je da se ponašaju u skladu sa odredbama pravila i Pravila o kućnom redu.

(2)  Vanrednom učeniku koji učini težu povredu utvrđenu Zakonom i pravilima škole, Nastavničko vijeće škole, nakon što se utvrdi odgovornost za učinjenu povredu, može donijeti odluku o gubitku statusa vanrednog učenika u školi.

(3)  Odluku iz prethodnog stava nastavničko, vijeće može donijeti u slučaju slijedećih povreda:

a)    izazivanje i učestvovanje u tuči i nanošenje tjelesne povrede učeniku ili uposleniku škole,

b)    krađa imovine škole, učenika i uposlenika škole,

c)    unošenje oružja u školu,

d)    namjerno nanošenje materijalne štete u većem obimu i uništavanje

imovine  i

e)    drugim  slučajevima za koje nastavničko vijeće procijeni da predstavlja težu povredu.

(4)  Na odluku o gubitku statusa, vanredan učenik može podnijeti žalbu školskom odboru u roku od tri dana od dostavljanja odluke.

(5)  Školski odbor je obavezan donijeti odluku u roku od osam dana od dana prijema žalbe iz stava (4) ovog člana.

(6)  Odluka školskog odbora o gubitku statusa vanrednog učenika je konačna.

 

 

Član 59.

(Prava i dužnosti  učenika)

 

(1) Učenici ostvaruju prava i dužnosti prema odredbama Zakona, ovih pravila i ostalih normativnih akata škole.

(2) Škola je obavezna na početku svake školske godine da upozna učenike sa  osnovnim pravima, odnosno dužnostima i odgovornostima utvrđenim Zakonom i pravilima škole.

(3) Osnovna prava učenika su:

a)    pravo na odgoj i obrazovanje,

b)    jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u obrazovanju,

c)    pravo da, pri bilo kojim pitanjima, koristi i u usmenom i u pismenom izražavanju bilo koji od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine

d)    pravo da aktivno učestvuju u obrazovno-odgojnom procesu i redovno pohađaju nastavu svih oblika,

e)    pravo da predlažu i organizuju proces učenja/podučavanja,

f)     pravo na slobodu mišljenja,

g)    pravo da traže objašnjenja pojedinih dijelova nastavne jedinke ili nastavnih jedinica u cjelini,

h)   pravo na javnost ocjenjivanja i sudjelovanja u ocjenjivanju,

i)     pravo prigovora na zaključnu ocjenu na kraju školske godine,

j)      pravo da se osposobe za samostalno učenje,

k)    pravo da se redovno pripremaju za nastavu i da redovno i sistematski uče,

l)     pravo da aktivno učestvuju u vannastavnim aktivnostima,

m)  pravo da osnivaju društva, klubove, sekcije, izdaju listove, organizuju ekskurzije, izlete i sportska takmičenja,

n)   pravo da koriste i čuvaju opremu i inventar prema njihovoj namjeni,

o)i druga prava utvrđena Zakonom i normativnim aktima škole.

 

(4) Osnovne dužnosti učenika su:

a)    da redovno pohađaju nastavu svih vrsta i da stalno i sistematski uče,

b)    da se ponašaju u skladu s Pravilima o kućnom redu,

c)    da redovno pravdaju izostanke sa nastave,

d)    da izvršavaju odluke organa upravljanja i rukovođenja i stručnih organa škole,

e)    da nose u školu potrebne udžbenike i neophodan pribor,

f)     da svojim radom i ponašanjem doprinose afirmaciji škole i njenom ugledu,

g)    da su pristojno odjeveni,

h)   da paze i čuvaju školsku imovinu, učila, nastavna sredstva, opremu itd.,

i)     da ispunjavaju i druge obaveze utvrđene zakonom i normativnim aktima.

 

 

Član 60.

(Polaganje ispita)

 

(1) U školi se mogu polagati slijedeći ispiti:

a) prijemni,

b) dopunski,

c) popravni

d) razredni i predmetni

e) maturski, završni- majstorski

(2) Organizacija, način, vrijeme, uvjeti i postupak polaganja ispita u školi, vrši u skladu sa općim aktom koji donosi ministar.

 

 

Član 61.

( Dopunski ispiti)

 

(1) Dopunski ispit polaže učenik iz onih predmeta koje nije učio ili ih je učio u znatno manjem obimu i to:

a)    kada prelazi iz jedne u drugu školu, ako je završio pojedine razrede po nastavnom planu i programu koji se bitno razlikuje od nastavnog plana i programa škole u kojoj želi nastaviti obrazovanje,

b)    kada poslije sticanja jednog zanimanja želi steći drugo zanimanje

 (prekvalifikacija),

c)    kada u postupku nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi utvrdi neekvivalentnost svjedodžbi i u rješenju odredi obaveza polaganja dopunskog ispita.

(2) Na osnovu upoređivanja nastavnih planova i programa, nastavničko vijeće škole utvrđuje koji se predmeti i u kojem obimu polažu kao dopunski ispiti.

(3) Raspored polaganja dopunskih ispita i sastav komisija utvrđuje nastavničko vijeće škole.

(4) Redovan učenik je dužan položiti dopunske ispite do kraja nastavne godine.

(5) Učeniku koji ne položi dopunske ispite ne može se izdati svjedodžba o završenom razredu koji je pohađao.

 

Član 62.

( Popravni ispit )

 

 

Učenik koji na kraju nastavne godine ima jednu ili dvije zaključene ocjene nedovoljan (1) upućuje se na popravni ispit.

 

 

Član 63.

( Sastav komisije )

 

(1) U komisiju za polaganje popravnog ispita  imenuju se ispitivač i dva člana koji su stručni za predmet iz kojeg se polaže popravni ispit.

(2) Za ispitivače se, po pravilu, određuje nastavnik koji je učeniku predavao u toku školske godine.

(3) Popravni ispit se polaže iz cjelokupnog gradiva predmeta iz kojeg je učenik upućen na popravni ispit.

 

Član 64.

(popravni ispiti)

 

(1) Učenik koji na popravnom ispitu dobije nedovoljnu ocjenu, odnosno koji ne pristupi polaganju popravnog ispita bez opravdanog razloga, upućuje se da ponavlja razred.

(2) Nakon položenog popravnog ispita, učeniku se izdaje svjedodžba o završenom razredu, odnosno završenoj školi.

 

Član 65.

(Razredni i predmetni ispiti)

 

(1) Redovan učenik koji iz opravdanih razloga ( bolest u dužem periodu i u drugim opravdanim slučajevima) nije mogao redovno pohađati nastavu i nije mogao biti ocijenjen iz jednog ili više predmeta, polaže predmetni ili razredni ispit.

(2) Nastavničko vijeće škole može uputiti učenika na razredni odnosno predmetni ispit ukoliko učenik izostane više od ¼  godišnjeg fonda nastavnih časova predviđenih nastavnim planom i programom, odnosno više od ¼  godišnjeg fonda nastavnih časova određenog predmeta.

(3) Redovan učenik iz stava (1) i (2) ovog člana podnosi nastavničkom vijeću molbu sa dokazima o opravdanosti razloga nepohađanja nastave, koje u svakom konkretnom slučaju donosi odluku, vodeći računa o najboljem interesu učenika.

(4) Iz odredbi st. (1), (2) i (3) ovog člana izuzimaju se učenici sa specijalnim statusom.

 

Član 66.

( Rokovi za polaganje ispita za redovne učenike)

 

(1) Rokovi za polaganje ispita za učenike iz prethodnog člana su: januarsko- februarski, junski,  augustovsko- septembarski i, po potrebi, jedan vanredni rok.

(2) Ukoliko učenik koji je polagao razredni ispit u augustu bude upućen na popravni ispit, izuzetno taj će se ispit obaviti do 15. septembra naredne školske godine.

 

 

Član 67.

(Maturski -završni- majstorski ispiti)

 

 

Organizacija, način, vrijeme, uvjeti i postupak polaganja maturskih, završnih i majstorskih ispita uređuje se posebnim propisima koje donosi ministar.

 

 

Član  68.

(Prestanak statusa redovnog učenika)

 

(1) Status redovnog učenika prestaje završetkom srednje škole.

(2) Učenik gubi status redovnog učenika u svim srednjim školama nakon što je iskoristio pravo da dva puta ponavlja razred u toku školovanja, s tim da isti razred može ponoviti samo jedanput.

(3) Status učenika za tekuću školsku godinu prestaje:

a)    ispisivanjem iz škole,

b)    isključenjem iz škole,

c)    napuštanjem škole.

 

Član 69.

( Ponavljanje  razreda)

 

            Redovan učenik u toku ukupnog srednjoškolskog obrazovanja ima pravo dva puta ponavljati razred, s tim da isti razred može ponoviti samo jedanput.

 

 

Član 70.

(Ispisivanje iz škole)

 

(1) Učenik se može ispisati iz škole:

a)    kada iz objektivnih razloga mora prekinuti obrazovanje,

      b) kada prelazi u drugu školu i

      c) u drugim opravdanim slučajevima

(2) Učenik  iz stava (1) ovog člana se može ispisati iz škole najkasnije dva mjeseca prije završetka nastave u drugom polugodištu.

(3) Maloljetnog učenika ispisuju roditelji ili staratelj, a punoljetni učenik se ispisuje sam, uz obavezu škole da pismeno obavijesti roditelja ili staratelja o ispisu učenika.

(4) Pravo ispisa iz srednje škole, učenik koji ne nastavlja obrazovanje u drugoj školi, može koristiti najviše tri puta, nakon čega gubi pravo na redovno obrazovanje.

(5) Roditelji ili staratelji, odnosno punoljetni učenici podnose zahtjev za ispisivanje direktoru škole.

(6) Škola ispisanim učenicima izdaje uvjerenje o uspjehu postignutom u toku školske godine do dana ispisa.

(7) Uvjerenje se izdaje na obrascu propisanim Pravilnikom o vođenju školske dokumentacije i evidencije.

 

Član 71.

(Isključenje učenika)

 

Učenik se isključuje iz škole kada:

 

a)    neopravdano izostane sa nastave duže od 45 nastavnih časova,

b)    neopravdano  izostane 35 nastavnih časova i učini teži disciplinski prekršaj ili

c)    učini disciplinski prekršaj  za koji je pravilima škole predviđena mjera isključenja.

 

Član 72.

( Napuštanje škole)

 

(1) Smatra se da je učenik napustio školu ukoliko u kontinuitetu izostane duže od dvije radne sedmice, a o razlogu izostanka škola ne bude obaviještena.

(2) Razrednik je obavezan pismenim putem obavijestiti roditelje ili staratelja učenika iz stava (1) ovog člana o kontinuiranom izostajanju učenika u trajanju od jedne radne sedmice.

(3) Škola je obavezna posjedovati potvrdu o izvršenom dostavljanju - vraćenu dostavnicu, kao dokaz o izvršenom obavještavanju roditelja ili staratelja učenika koji je u kontinuitetu izostao sa nastave jednu sedmicu.

(4) Odluku o napuštanju škole donosi nastavničko vijeće uz navođenje datuma s kojim je konstatovano napuštanje škole.

(5) Na odluku o napuštanju škole koju je donijelo nastavničko vijeće, dopuštena je žalba u roku od tri ( tri ) dana od dana dostavljanja odluke.

(6) Školski odbor je obavezan donijeti rješenje po žalbi u roku od sedam ( 7 ) dana od dana prijema žalbe.

(7) Po konačnosti odluke podaci  o prestanku statusa učenika zbog napuštanja unose se u matičnu i razrednu knjigu.

 

 

Član 73.

(prestanak statusa redovnog učenika)

 

Učenik kome je prestao status zbog ispisa, isključenja, gubitka prava na dalje obrazovanje ili napuštanja škole, razrednik upisuje na poleđini svjedodžbe klauzulu o ispisu, isključenju ili napuštanju, odnosno gubitku prava na redovno obrazovanje.

 

 

Član 74.

(Preusmjeravanje učenika)

 

(1) Redovan učenik koji je u toku ukupnog dotadašnjeg obrazovanja u učenju postigao uspjeh najmanje 4,00 i ima primjerno vladanje ima pravo podnijeti zahtjev za preusmjerenje na obrazovanje za zanimanje koje izabere, u istoj ili drugoj srednjoj školi.

(2) Ukoliko u toku obrazovanja učenik zaostaje u savladavanju nastavnih sadržaja ili ne završi razred može se, uz njegov i pristanak roditelja ili staratelja, preusmjeriti na obrazovanje za zanimanje sa jednostavnijim programom.

(3) Odluku za učenike iz stava (1) i (2) ovog člana donosi nastavničko vijeće škole, posebno uzimajući u obzir pedagoške standarde i normative.

(4) Preusmjeravanje iz stava (1) i (2) ovog člana podrazumijeva obavezu učenika da polažu razliku predmeta koju utvrdi nastavničko vijeće škole.

 

 

 

Član 75.

( Nastavak obrazovanja započetog u inostranstvu )

 

(1) Učenik koji je dio obrazovanja stekao izvan Bosne i Hercegovine može podnijeti zahtjev za upis u školu uz ispunjavanja uslova iz člana 46. Pravila.

(2) Nastavničko vijeće škole, u svakom konkretnom slučaju cijeni osnovanost zahtjeva i mogućnost upisa, o čemu donosi odgovarajuću odluku.

(3) Na zahtjev iz stava (1) ovog člana , škola je obavezna donijeti pozitivnu odluku kojim se zahtjev prihvata, ukoliko je verificirana za isto ili srodno zanimanje i ukoliko prijem učenika ne dovodi do kršenja Pedagoških standarda i normativa u dijelu kojim se propisuje broj učenika u odjeljenju.

(4) Ukoliko nastavničko vijeće donese negativnu odluku kojom se zahtjev iz stava (1) ovog člana odbija, obavezno je istu dostaviti podnosiocu zahtjeva, Ministarstvu i Prosvjetnoj inspekciji.

 

Član 76.

( Praćenje razvoja učenika)

 

(1) Škola je obavezna da u toku obrazovanja sistematično prati razvoj učenika, njegove sklonosti i sposobnosti i vrednuje rezultate njegovog rada.

(2) Učenik koji iz zdravstvenih razloga ne može učestvovati u nekoj fizičkoj aktivnosti ili vježbi, ili ako bi takva vježba mogla ugroziti njegovo zdravlje, bit će privremeno ili trajno izuzet iz takvih aktivnosti.

(3) Odluku o izuzimanju učenika iz određenih aktivnosti na period duži od dvije sedmice donijet će nastavničko vijeće škole na preporuku nadležne zdravstvene ustanove.

 

Član 77.

( Ocjenjivanje učenika)

 

(1) Škola vrednuje i ocjenjuje svakog učenika u smislu uspjeha u nastavi i napredovanja, kao i ponašanja i discipline.

(2) Redovno  ocjenjivanje u školi je brojčano.

(3) Brojčane ocjene su:odličan(5), vrlodobar(4),dobar(3), dovoljan(2) i nedovoljan (1).

(4) Ocjenjivanje u školi je javno i kontinuirano.

(5) Prilikom ocjenjivanja u odjeljenjsku knjigu, uz brojčanu ocjenu upisuje se i datum.

(6) Zaključna ocjena iz svakog predmeta pojedinačno se izvodi na polugodištu i  na kraju nastavne, odnosno školske godine.

(7) Bliži propis odnosno kriterije o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika donosi ministar.

 

 

 

Član 78.

(zaključivanje ocjena)

 

(1) Prilikom zaključivanja ocjena iz nastavnih predmeta, pored numeričkih ocjena koje je učenik imao tokom godine, uzima se u obzir i profesorova pedagoška procjena napredovanja, rada i zalaganja učenika.

(2) Opći uspjeh učenika utvrđuje se na osnovu zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na kraju oba polugodišta.

 

 

(3) Za učenike upućene na popravni ispit,opći uspjeh se utvrđuje na način iz stava (1) ovog člana, nakon obavljenih ispita.

 

Član 79.

(dužnosti ratrednika)

 

(1) Razrednik je dužan u toku nastavne godine, u saradnji sa predmetnim nastavnicima da prati i nadzire postignute rezultate rada i napredovanja učenika, kao i uzroke lošeg  uspjeha iz  pojedinih predmeta i o tome redovno, svakih 15 dana, obavještava roditelja/staratelja učenika a po potrebi i pedagoga – psihologa škole.

(2) Nastavničko vijeće sredinom oba polugodišta analizira realizaciju nastavnog plana i programa, sa osvrtom na kontinuitet ocjenjivanja.

 

Član 80.

(Prigovor na zaključnu ocjenu)

 

 (1) Ocjenu iz nastavnih predmeta na kraju svakog polugodišta obavezno zaključuje i učenicima javno u odjeljenju saopštava predmetni nastavnik.

(2) Učenik i njegovi roditelji odnosno staratelj imaju pravo prigovora na zaključnu pojedinačnu ocjenu na kraju nastavne godine.

(3) Prigovor se podnosi odjeljenjskom vijeću, u roku od dva dana od dana saopštavanja ocjene, u skladu sa stavom (1) ovog člana. Prigovorom se može tražiti izuzeće predmetnog nastavnika.

(4) Odjeljenjsko vijeće je obavezno svaki prigovor na svakoj narednoj sjednici razmotriti i o istom sačiniti mišljenje.

(5) Odjeljenjsko vijeće odmah dostavlja prigovor i mišljenje nastavničkom vijeću na odlučivanje.

(6) Nastavničko vijeće je obavezno da u roku od tri dana od dana dostavljanja prigovora i mišljenja odjeljenskog vijeća donese odgovarajuću odluku.

(7) Ako nastavničko vijeće donese odluku o usvajanju prigovora, koja podrazumijeva potrebu provjere znanja  učenika, ono imenuje i komisiju za provjeru znanja.

(8) Komisija iz prethodnog stava je obavezna izvršiti provjeru znanja učenika u roku od dva dana od dana donošenja odluke.

(9) Ocjena komisije je konačna.

(10) Ukoliko nastavničko vijeće donese odluku o odbijanju prigovora, ista je konačna.

 

 

 

 

 

Član 81.

(Opći uspjeh učenika)

 

(1) Učenik je  ostvario pozitivan  opći uspjeh na kraju polugodišta, odnosno na kraju školske godine, ukoliko  niti  iz  jednog  predmeta nema zaključenu ocjenu nedovoljan (1).

(2) U svjedodžbe i druge dokumente u koje se upisuje opći uspjeh učenika, pored ocjene odličan, vrlodobar, dobar i dovoljan upisuje se i prosječna ocjena općeg uspjeha zaokružena na dvije decimale.

(3) Nakon zaokruživanja prosječne ocjene u skladu sa stavom (2) ovog člana učenik je završio razred sa:                

a) odličnim uspjehom, ako je postigao prosječnu ocjenu najmanje 4,50;

b) vrlodobrim uspjehom, ako je postigao prosječnu ocjenu od 3,50 do 4,49;

c) dobrim uspjehom, ako je postigao prosječnu ocjenu od 2,50 do 3,49;

 

 

d) dovoljnim uspjehom, ako je postigao prosječnu ocjenu od 2,0 do 2,49.

(4) Učenik nije završio razred ako na kraju školske godine ima jednu ili više ocjena nedovoljan (1) .

 

Član 82.

(Ponavljanje razreda)

 

(1) Učenik  koji  na kraju nastavne godine ima tri ili više zaključenih ocjena nedovoljan (1) upućuje se da ponovi razred, ukoliko ne gubi status redovnog učenika u skladu sa članom  69. Pravila.

 

Član 83.

(Vladanje učenika)

 

(1) U školi se ocjenjuje vladanje učenika.

(2) Vladanje učenika se ocjenjuje na osnovu redovnosti pohađanja nastave i poštivanja učeničkih dužnosti propisanih  članom  59. pravila.

(3) Ocjene iz vladanja su: primjerno, vrlodobro, dobro, zadovoljava i loše.

(4) Ocjene iz vladanja utvrđuje odjeljenjsko odnosno nastavničko vijeće na prijedlog razrednika, na kraju prvog polugodišta i na kraju nastavne godine.

(5) Ocjena iz vladanja ne utiče na opći uspjeh učenika.

 

Član 84.

(Završavanje dva razreda u toku jedne školske godine)

 

(1) Izuzetno, učeniku koji je u prethodnom razredu ostvario odličan uspjeh sa prosječnom ocjenom 5,00 i ima primjerno vladanje može se na lični zahtjev odnosno zahtjev roditelja ili staratelja odobriti da završi dva razreda u toku jedne školske godine.

(2) Odluku o zahtjevu iz stava (1) ovog člana donosi nastavničko vijeće.

(3) Bliži propis o napredovanju učenika donosi ministar.

 

 

 

Član 85.

(Izdavanje svjedodžbi i diploma)

 

(1) Na osnovu podataka iz dokumentacije i evidencije škole, škola izdaje javne isprave.

(2) Vjerodostojnost javne isprave potvrđuje se potpisom ovlaštenog lica i ovjerava pečatom.

(3) Učeniku koji sa uspjehom završi razred, škola izdaje svjedodžbu o završenom razredu.

(4) Učeniku koji sa uspjehom položi maturu, odnosno završni ispit, škola izdaje odgovarajuću diplomu o završenoj srednjoj školi.

(5) Učeniku koji u toku srednjeg obrazovanja postigne u svim razredima odličan uspjeh i ima primjerno vladanje pod određenim uslovima može biti oslobođen polaganja dijela mature, a što je propisano pravilnikom koji donosi ministar.

 

 

 

Član 86.

( Izdavanje duplikata )

 

(1) Na zahtjev stranaka, učenika, njegovog roditelja, odnosno staratelja, škola izdaje duplikat svjedodžbe ili diplome  na osnovu podataka iz matične knjige, a u matičnoj knjizi se obavezno navodi djelovodni broj i datum izdavanja duplikata .

(2) Na duplikatu svjedodžbe ili diplome obavezno se navodi da se radi o duplikatu, a na poleđini se stavlja djelovodni broj i datum izdavanja.

(3) Rok za izdavanje duplikata  je 8 dana pod uvjetom da su u zahtjevu navedeni podaci o godini pohađanja nastave u školi.

(4) Školski odbor svojom odlukom određuje visinu nadoknade za izdavanje duplikata.

 

 

Član 87.

(Priznanje, pohvale i nagrade)

 

            Učeniku koji postiže izuzetne rezultate u obrazovno-odgojnom procesu vannastavnim i drugim aktivnostima, škola može dodjeljivati priznanja, pohvale i nagrade koje dodjeljuju: odjeljenjsko vijeće, nastavničko vijeće, direktor škole i drugi organi u školi.

 

Član 88.

(dodjeljivanje pohvala i nagrada)

 

Pohvale i nagrade se dodjeljuju za:

a)    naročite rezultate u afirmaciji škole,

b)    u realizaciji nastavnog plana i programa na općinskom, gradskom i kantonalnom takmičenju,

c)    istaknute rezultate na takmičenjima na federalnom, državnom i međunarodnim takmičenjima.

 

 

 

 

Član 89.

(način dodjele pohvala i nagrada)

 

(1) Pohvale mogu biti usmene i pismene, a saopćavaju se pred učenicima, odjeljenjima ili na svečanostima škole, sastancima organa škole i preko školskog razglasa, na zajedničkim skupovima svih učenika, roditelja i zaposlenika škole.

(2) Pismene pohvale se unose u đačku knjižicu i drugu dokumentaciju, a mogu se izdati u vidu posebnog obrasca.

(3) Nagrade mogu biti u vidu knjiga, besplatnih ekskurzija, izleta, novčanih nagrada i slično.

Član 90.

(uvjeti za izricanje pohvala i nagrada)

 

(1) U školi se izriču pohvale i nagrade učenicima za:

a)  postignut odličan uspjeh u učenju i vladanju na kraju školske godine,

b) postignuti uspjeh na takmičenjima

c) učešće na takmičenjima,

d) pomoć u radu učenicima,

e) postignute rezultate u vannastavnim aktivnostima

 

(2) Odjeljenje koje je postiglo najbolje rezultate u učenju i vladanju tokom školske godine  nagrađuje se odlukom nastavničkog vijeća jednim slobodnim radnim danom koji se realizira izvođenjem jednodnevnog izleta.

(3) Za osvojeno jedno od prva tri mjesta na kantonalnom, državnom i međunarodnom takmičenju, školski odbor, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, donosi odluku o visini obavezne stimulativne materijalne nagrade za učenike i nastavnika koji je vršio pripremu i učešće učenika na takmičenjima a koji su ostvarili navedene rezultate.

 

Član 91.

(dodjela diplome za postignute rezultate)

 

Učenicima koji u toku školovanja postignu odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imaju primjerno vladanje, škola izdaje diplomu za postignute rezultate.

 

 

Član 92.

(Odgojno-disciplinske mjere)

 

(1) Učenici su dužni savjesno izvršavati svoje obaveze i poštovati utvrđena Pravila o kućnom redu škole.

(2) Učeniku koji učini povredu dužnosti utvrđenu zakonom i ovim Pravilima, izriče se odgojno-disciplinska mjera.

(3) Učenik je odgovoran samo za one povrede pravila škole koje su u momentu izvršenja bile predviđene zakonom ili ovim Pravilima.

(4) Učenik može odgovarati i materijalno za štetu koju je učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.

 

 

Član 93.

(izricanje disciplinskih mjera)

 

Disciplinska mjera ima odgojni karakter i izriče se učenicima za slučaj utvrđene povrede učeničke dužnosti.

 

 

Član 94.

(Lakše povrede učeničkih dužnosti)

 

Lakše povrede učeničkih dužnosti su:

a) nenamjerno zakašnjavanje na nastavu

b) nepridržavanje pravila kućnog reda u manjem obimu,

c) ometanje nastavnika u izvođenju nastave

d) lakše remećenje reda u svom ili drugom odjeljenju

e) lakše remećenje reda na javnim mjestima

f) nekorektno ponašanje prema drugim učenicima.

 

 

Član 95.

(Teže povrede učeničkih dužnosti)

 

 

(1) U toku školske godine, učeniku se izriču odgojno-disciplinske mjere za učinjene teže i lakše  povrede učeničkih dužnosti.

(2) Teže povrede učeničkih dužnosti su:

a)    neopravdano izostajanje sa nastave,

b)    prepravka podataka u svjedočanstvu, diplomi, đačkoj knjižici i drugim javnim ispravama koje izdaje škola,

c)    dopisivanje podataka u evidenciji škole,

d)    krađa imovine škole, preduzeća, ustanove, učenika ili nastavnika, odnosno uposlenika škole,

e)    konzumiranje, podstrekavanje na konzumiranje, odnosno pomaganje učenika u upotrebi alkohola ili narkotika,

f)     izazivanje, odnosno učestvovanje u tuči u prostorijama i dvorištu škole, na praktičnoj nastavi, na ekskurziji ili izletu, te tokom realizacije drugih nastavnih i vannastavnih aktivnosti,

g)    posjedovanje oružja ili hladnog oruđa u prostorijama i dvorištu škole, na praktičnoj nastavi na ekskurziji ili izletu, te tokom realizacije drugih vannastavnih aktivnosti,

h)   lažno dojavljivanje o postavljenoj ekspolozivnoj napravi,

i)     izazivanje nacionalne, etničke ili vjerske netrpeljivosti,

j)      nemaran odnos prema radu, učenju i aktivnostima u školi,

k)    neprimjeren odnos prema drugim učenicima, nastavnicima i drugim uposlenicima škole,

l)     nepridržavanje propisa o zaštiti na radu,

m)  namjerno nanošenje materijalne štete školi u većem obimu i uništavanje školskog inventara i opreme,

n)   učestvovanje u presretanju učenika škole i iznuđivanje novca i ličnih stvari,

o)    dovođenje u zgradu i školsko dvorište nepoznatih osoba koje mogu narušavati red i prouzrokovati opasnost za učenike škole,

p)    netačno davanje podataka o sebi u cilju obmane i

q)    ostale povrede utvrđene  drugim aktima i odlukama organa škole.

 

 

Član 96.

( Izricanje odgojno disciplinskih mjera )

 

Za lakše i teže povrede učeničkih dužnosti  propisane ovim pravilima, učeniku se mogu izreći slijedeće odgojno-disciplinske mjere:

a)    ukor razrednika,  sniženje  ocjene  iz vladanja  „vrlodobro“

b)    ukor odjeljenjskog vijeća  sniženje  ocjene iz vladanja „dobro“,

c)    ukor direktora,  sniženje  ocjene  iz vladanja „zadovoljava“,

d)    ukor nastavničkog vijeća, sniženje  ocjene  iz vladanja „loše“,

e)    isključenje iz škole.

 

Član 97.

 ( Ukor razrednika i ukor odjeljenjskog  vijeća )

 

Odgojno-disciplinska mjera  ukor razrednika i ukor odjeljenskog vijeća, izriču se za lakše povrede dužnosti učenika. Ostale odgojno-disciplinske mjere izriču se za teže povrede dužnosti učenika.

 

 

 

 

Član 98.

( Ukor nastavničkog vijeća i Isključenje iz škole-donošenje rješenja i žalbeni postupak )

 

(1) Odgojno- disciplinske mjere, ukor nastavničkog vijeća i isključenje iz škole izriče nastavničko vijeće posebnim rješenjem.

(2) Na rješenje o izricanju odgojno-disciplinskih mjera iz stava (1) ovog člana , učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj može izjaviti žalbu školskom odboru u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja.

(3) U odlučivanju po žalbi iz stava (2) ovog člana, školski odbor može donijeti odluku kojom:

a) odbacuje žalbu kao nedopuštenu, neurednu ili neblagovremenu i potvrđuje odluku nastavničkog vijeća,

b) odbija žalbu kao neosnovanu i potvrđuje odluku nastavničkog vijeća,

c) prihvata žalbu kao osnovanu i vraća istu na ponovni postupak nastavničkom vijeću,

d) prihvata žalbu i preinačuje odluku nastavničkog vijeća i primjenjuje drugu disciplinsku mjeru koju smatra primjerenom.

(4) Školski odbor je obavezan donijeti odluku u roku od osam dana od dana prijema žalbe iz stava (2) ovog člana.

(5) Protiv odluke školskog odbora nije  dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

(6) Prilikom rješavanja žalbe na izrečenu odgojno-disciplinsku mjeru „isključenje iz škole“, na sjednici školskog odbora je obavezno prisustvo pedagoga-psihologa škole i razrednika.

Član 99.

(isključenje iz škole)

 

Učeniku kojem je izrečena disciplinska mjera isključenje iz škole, a koji svojim ponašanjem ne ugrožava lica ni imovinu škole, škola je obavezna omogućiti pohađanje nastave i nakon izricanja mjere sve dok odluka ne postane konačna.

 

 

Član 100.

( Povrede uslijed kojih se izriče odgojno-disciplinska mjera Isključenje iz škole)

 

(1) Odgojno-disciplinska mjera isključenje iz škole, izriče se učeniku  za  učinjenu težu povredu dužnosti i to:

a)    namjerno nanošenje veće materijalne štete školi,

b)     falsifikovanje đačkih isprava,

c)    izazivanje tuče i nanošenje tjelesne povrede učeniku ili zaposleniku škole, fizički napad i pokušaj fizičkog napada na učenike i zaposlene u školi,

d)    unošenje oružja  i neeksplodiranih ubojitih sredstava u školu, krađa imovine škole, preduzeća, ustanove, učenika ili nastavnika, odnosno uposlenika škole,

e)    neopravdano izostajanje sa nastave preko 45 nastavnih sati,

f)     neopravdano izostajanje sa nastave 35 nastavnih časova i učini  težu povredu učeničkih dužnosti iz člana  95. Pravila.

g)     vršenje krivičnih djela i prekršaja.

 

Član 101.

( Skala neopravdanih izostanaka )

 

(1) Neopravdani izostanci sa nastave u toku školske godine povlače izricanje odgojno-disciplinskih mjera učenicima i to:

a) od 6 do 10 neopravdanih izostanaka, vladanje „ vrlodobro“

b) od 11 do 19 neopravdanih izostanaka, vladanje „dobro“,

c) od 20 do 29 neopravdanih izostanaka, vladanje „zadovoljava“

d) od 30 do 45 neopravdanih izostanaka, vladanje „loše“ i

e) preko 45 neopravdanih izostanaka „isključenje iz škole“.

(2) Izrečena odgojno- disciplinska mjera se odnosi na školsku godinu u kojoj je izrečena, a u toku školske godine može s preinačiti.

 

 

Član 102.

( Pravdanje izostanaka sa nastave )

 

(1) Razrednik je dužan zatražiti od učenika, roditelja ili staratelja pravdanje za izostajanje sa nastave.

(2) Ako učenik, roditelj, odnosno staratelj ne dostave odgovarajuće opravdanje u roku od 8 dana od dana izostajanja, takvi izostanci se smatraju neopravdanim, osim u slučaju dužeg bolovanja koje se dokazuje na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove -školska poliklinika i bolnica.

 

Član 103.

(način pravdanja izostanaka)

 

(1) Izostanci sa nastave pravdaju se pismenim ljekarskim uvjerenjem školske poliklinike, ili druge zdravstvene ustanove kada je u pitanju bolest koja traje duže od dva dana uzastopno, a kada je u pitanju sudska  ili druga  obaveza, pravdanje se vrši predočenjem poziva.

(2) Usmeno pravdanje od strane roditelja vrši se za  najduže 2 dana bolesti i kada je u pitanju neki privatni opravdani izostanak ili neki drugi razlog.

(3) Izostanke pravda razrednik. Ukoliko su ovakva pravdanja učestala razrednik može da traži dodatno uvjerenje ili da pravdanje ne prihvati.

 

Član 104.

( Odobravanje izostanka sa nastave )

 

(1)  Izostanak sa nastave do dva dana odobrava razrednik, do sedam dana direktor, a preko sedam dana nastavničko  vijeće, cijeneći opravdanost razloga za odsustvovanje sa nastave i blagovremenost najave.

(2)  O odobrenom izostanku sa nastave dužem od dva dana, donosi se posebno rješenje.

 

Član 105.

(Materijalna odgovornost učenika)

 

(1) Učenik koji namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje materijalnu štetu  školi, dužan je istu nadoknaditi.

(2) Ako štetu prouzrokuje više učenika, svaki učenik je odgovoran za dio štete koju je prouzrokovao.

(3) Ako se ne može pouzdano utvrditi pojedinačno učešće svakog učenika u šteti, smatra se da su svi učenici podjednako odgovorni za štetu i nadoknađuju je solidarno.

 

Član 106.

( Utvrđivanje visine štete )

 

(1) Visina štete utvrđuje se prema knjigovodstvenoj vrijednosti, a ako ne postoji takav podatak, onda se visina utvrđuje procjenom.

(2) Postojanje materijalne štete i odgovornost se utvrđuje u disciplinskom postupku.

(3) Razrednik je dužan odmah po saznanju za učinjenu povredu učeničke dužnosti ili materijalnu štetu od učenika zatražiti pismenu izjavu.

(4) Postojanje štete i okolnosti pod kojima je ista nastala, njenu visinu i učinioca, utvrđuje komisija od tri člana, koju imenuje direktor škole.

 

 

Član 107.

(Konačne mjere za visinu štete)

 

(1) Učenik se može žaliti na utvrđenu visinu prouzrokovane štete, a žalbu podnosi školskom odboru.

(2) Ukoliko školski odbor donese odluku o oslobađanjem od naknade štete, učenik se ne oslobađa odgojno disciplinske odgovornosti, odnosno mjere.

 

 

Član 108.

( Postupak utvrđivanja odgovornosti učenika)

 

(1) Sve radnje oko utvrđivanja odgovornosti učenika izvode se po hitnom postupku.

(2) Razrednik je dužan pokrenuti postupak u roku od tri dana od dana saznanja za učinjenu povredu učeničke dužnosti.

(3) Prethodni postupak se vodi samo u slučajevima kada je učenik učinio težu povredu obaveze za koju se izriče odgojno-disciplinska mjera – ukor nastavničkog vijeća i isključenje iz škole.

(4) U prethodnom postupku, koji vodi razrednik i pedagog škole, uzima se izjava učenika, svjedoka i drugih lica, odnosno utvrđuje činjenično stanje, kako bi nadležni organ mogao na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja odlučivati.

(5) O materijalnoj odgovornosti učenika odlučuje organ koji je nadležan za izricanje odgovarajuće odgojno-disciplinske mjere.

(6) Podaci o svim radnjama provedenim u prethodnom postupku unose se u zapisnik odjeljenjskog  vijeća.

(7) O pokretanju disciplinskog postupka za učinjenu težu povredu dužnosti, obavještavaju se roditelji, odnosno staratelj učenika pismenim putem.

 

 

 

 

Član 109.

(Rok odgovornosti)

 

Postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku roka od šest  mjeseci od dana kada je učinjena povreda dužnosti učenika.

 

Član 110.

(Stav organa kod izricanja odgojno-disciplinskih mjera)

 

Organi nadležni za izricanje odgojno-disciplinske mjere, kod donošenja odluke, trebaju imati u vidu: težinu povrede i njene posljedice, stupanj odgovornosti učenika, uvjete pod kojima je povreda učinjena, dotadašnji rad i ponašanje učenika,

druge olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti.

 

Član 111.

(Konačne mjere odgovornosti)

 

Nadležni organ škole može:

a) osloboditi učenika od odgovornosti,

b) proglasiti učenika odgovornim i izreći  mu odgojno-disciplinsku mjeru.

 

 

 

 

Član 112.

(Trajanje mjera odgovornosti)

 

(1) Odgojno-disciplinska mjera važi za školsku godinu za koju je izrečena, a može se u toku školske godine ublažiti ili ukinuti.

(2) Ublažavanje, odnosno ukidanje odgojno-disciplinske mjere vrši organ koji je mjeru izrekao.

(3) Prijedlog za ublažavanje, odnosno ukidanje odgojno-disciplinske mjere mogu dati: razrednik, odjeljenjska zajednica, odjeljenjsko i nastavničko vijeće i direktor.

 

 

Član 113.

(Odgovornost učenika)

 

(1) Učeniku koji učini težu povredu dužnosti utvrđenu zakonom i ovim pravilima izriče se odgojno-disciplinska mjera.

(2) Učenik je odgovoran samo za one povrede dužnosti  koje su u momentu izvršenja bile predviđene zakonom ili ovim pravilima.

(3) Učenik može odgovarati i materijalno za štetu koju je učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.

 

Član 114.

(Karakter odgojno-disciplinske mjere)

 

Odgojno-disciplinska mjera ima odgojni karakter i izriče se učenicima za slučaj utvrđene povrede učeničke dužnosti, uz primjenu načela postupnosti u izricanju odgojno-disciplinskih mjera.

 

 

Član 115.

(Dužnosti razrednika)

 

(1) Razrednik učenika obavezan je da pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti učenika čim sazna za učinjenu povredu dužnosti učenika.

(2) Sve radnje u postupku utvrđivanja odgovornosti učenika su bitne.

 

 

(3)  Učenik koji je učinio povredu dužnosti, dužan je razredniku dostaviti pismenu izjavu.

(4) Izjava učenika se obavezno protokoliše.

(5) Kod pokretanja postupka za utvrđivanje teže povrede dužnosti, pored pismene izjave učenika,  iz stava 3. ovog člana, učenik-ci, odnosno učesnici događaja i eventualni svjedoci treba da budu saslušani a po potrebi i da napišu pismenu izjavu.

 (6) Usmeno saslušanje iz prethodnog stava obavlja komisija o čemu razrednik obavezno vodi zapisnik.

(7) Komisiju koja će obaviti razgovor sa  učenikom i  svjedokom/cima čine: razrednik, pedagog škole i predstavnik odjeljenja-predsjednik.

(8) Komisija je dužna da pribavi mišljenje odjeljenjske zajednice učenika koji je učinio povredu dužnosti.

(9) Razrednik saziva sjednicu odjeljenjskog vijeća, prezentira stav komisije, utvrđene činjenice, mišljenje odjeljenjske zajednice, olakšavajuće okolnosti koje idu u prilog učenika i dr.

(10) Nakon razmatranja svih činjenica i okolnosti iz prethodnog stava odjeljenjsko vijeće predlaže nastavničkom vijeću izricanje odgojno-disciplinske mjere.

 

 

Član 116.

(Upoznavanje sa pravima i dužnostima učenika)

 

(1) Škola je obavezna da upozna učenike s njihovim pravima odnosno dužnostima i odgovornostima utvrđenim zakonom i pravilima škole.

(2) Izvodi iz relevantnih propisa kojima su regulisana prava, dužnosti i odgovornosti učenika obavezni su dio sadržaja oglasne ploče u školi.

 

 

Član 117.

(Prijevoz učenika)

 

Kanton u saradnji sa općinom i drugim zainteresovanim subjektima, obezbjeđuje sredstva za sufinansiranje prijevoza redovnih učenika, koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od škole koju pohađaju.

 

 

IX  UPOSLENICI ŠKOLE

 

Član 118.

( Definicija )

 

            Uposlenici u školi su nastavnici, stručni i drugi saradnici, administrativno-finansijsko, pomoćno i tehničko osoblje i drugi uposlenici kako je to propisano pedagoškim standardima i normativima.

 

 

Član 119.

(Nastavnici i stručni saradnici - profil i stručna sprema nastavnika)

 

 

 

(1)  Nastavnik u školi je lice koje realizira nastavni plan i program i kojem je prvenstveni zadatak obrazovanje i odgoj učenika.

(2)  Profil i stručna sprema nastavnika, utvrđuje se nastavnim planom i programom za svaki predmet pojedinačno, u ovisnosti od vrste i tipa srednje škole, a profil i stručna sprema svih ostalih uposlenika utvrđuje se pedagoškim standardima i normativima.

(3)  Općeobrazovnu, stručno-teorijsku,  i praktičnu i nastavu  izvode lica sa:

a)    završenim najmanje VII stepenom stručne spreme, sa zvanjem profesora, ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta i

b)    završenim I  ili  II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta.

(4) Praktičnu nastavu u školi izvode i nastavnici sa završenim VII, odnosno VI stepenom stručne spreme, u skladu sa nastavnim planom i programom, majstori, poslovođe, specijalisti i instruktori sa završenim najmanje V stepenom stručne spreme i sa pet godina radnog iskustva u struci i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko didaktičkom grupom predmeta.

(5) Ako se praktična nastava realizira u privrednim ili drugim organizacijama,     ugovorom škole sa tom organizacijom se određuju lica zadužena za praćenje, realizaciju i ocjenjivanje učenika iz,

 predmeta praktične nastave.

(6) Na profil i stručnu spremu lica koja su ugovorom is stava (5) ovog člana određena za ocjenjivanje učenika analogno se primjenjuju st. (3), (4) i (5) ovog člana.

Član 120.

(Priprema i stručno usavršavanje)

 

(1) Nastavnik ima obavezu da se uredno priprema za organizaciju i obavljanje neposrednog obrazovno-odgojnog rada, za čas, odnosno nastavnu jedinicu.

(2) Nastavnici, stručni i drugi saradnici obavezni su da se stručno usavršavaju i kontinuirano educiraju u toku cijelog radnog vijeka, s ciljem kvalitetnog praćenja, podsticanja i pomaganja u obrazovanju i razvoju učenika i obavljanja drugih poslova utvrđenih relevantnim propisima.

(3)  Pravilnik o stručnom usavršavanju donosi ministar.

 

Član 121.

(Ostali uposlenici)

 

(1)  Ostali uposlenici u školi su: stručni saradnici u odgojno-obrazovnom procesu i psiho-socijalnom razvoju učenika, stručni saradnici za pravne i ekonomske poslove i ostalo osoblje.

(2)  Stručni saradnici u odgojno-obrazovnom procesu i psiho-socijalnom razvoju učenika su: pedagog, pedagog-psiholog, psiholog, socijalni radnik, bibliotekar, rukovodilac nastavnom tehnikom i koordinator praktične nastave.

(3)  Stručni saradnici za pravne i ekonomske poslove u školi su: sekretar, rukovodilac računovodstva i zdravstveni radnik.

 

 

 

 

(4)  U ostalo osoblje spadaju uposlenici tehničko-higijenske službe i uposlenici na koje škola ima pravo po pedagoškim standardima i normativima, ovisno o specifičnostima uvjeta rada.

(5)  Broj ostalih uposlenika i njihov profil i stručna sprema, propisani su pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje.

 

 

 

 

Član 122.

( Način upošljavanja)

 

(1)  Nastavnici, stručni i drugi saradnici i drugi uposlenici definiraju radni angažman ugovorom o radu.

(2)  Nastavnici, stručni i drugi saradnici i drugi uposlenici upošljavaju se preuzimanjem nastavnika, stručnih saradnika i drugih uposlenika iz drugih škola sa spiska uposlenika za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba za osnovne i srednje škole koji se vodi u Ministarstvu, odnosno, na osnovu javnog konkursa koji raspisuje školski odbor.

(3)  Ukoliko u školi postoji upražnjeno radno mjesto, škola je dužna prvo preuzeti lice sa spiska uposlenika za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba iz stava (1) ovog člana koje ispunjava opće i posebne uvjete za to radno mjesto.

(4)  Ukoliko se popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u skladu sa stavom (2) ovog člana ne može realizovati, upražnjeno mjesto se oglašava putem javnog konkursa, koji se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o radu  kojima je regulisana predmetna oblast.

(5)  Prilikom ponude upošljavanja i izbora uposlenika  primjenjivat će se odredbe člana 7. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

 

 

Član 123.

(Uposlenici za čijim je radom  djelomično ili potpuno prestala potreba)

 

(1)  Pravo na evidentiranje u spisak uposlenika za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba iz člana 122. stav 2.Pravila  imaju uposlenici koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, kao i direktor, pomoćnici direktora i voditelji dijela nastavnog procesa, u okviru svog profila i stručne spreme.

(2)  Pravilnik kojima se definiraju kriteriji za proglašavanje uposlenika za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba, te uvjete preuzimanja uposlenika iz jedne škole u drugu donosi ministar.

 

Član 124.

(Privremeno angažovanje uposlenika)

 

      Izuzetno ,uposlenici u školi mogu biti angažirani na određeni vremenski period u hitnim, odnosno vanrednim slučajevima, koji shodno Zakonu o radu ne može biti duži od 6 mjeseci, pod uvjetom da se  upražnjeno radno mjesto ne može popuniti u skladu sa članom 122. Pravila.

 

 

 

Član 125.

(Verifikacija nastave)

 

(1)  Nastavnici i stručni saradnici koji nemaju propisane kvalifikacije, ali imaju odgovarajući stepen školske spreme, mogu biti uposleni u školi na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o radu, pod uvjetom da se na javni konkurs nije prijavio kandidat koji ispunjava  uvjete propisane Zakonom i drugim propisima.

(2)  Nastava koju izvode nastavnici iz stava (1) ovog člana se verifikuje  u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar.

 

Član 126.

(Pripravnici)

 

(1)  Lice koje prvi puta zasniva radni odnos na poslovima nastavnika, stručnog ili drugog saradnika ima status pripravnika.

(2)  Status pripravnika nastavnika, stručnog ili drugog saradnika regulisan je odredbama Zakona, Zakona o radu i Pravilnika o radu.

(3)  Škola je dužna, odmah po stupanju na posao, pripravniku izdati rješenje o pripravničkom stažu sa rokom polaganja ispita za samostalan odgojno-obrazovni rada, odnosno, stručnog ispita i imenovati mentora.

(4)  Pripravnik se u vrijeme pripravničkog staža kroz praktični rad i učenje po utvrđenom programu, uz stručnu pomoć i pod stručnim nadzorom mentora osposobljava za samostalno obavljanje poslova svoje struke.

(5)  Po završetku pripravničkog staža, pripravnik je obavezan polagati ispit za samostalan odgojno-obrazovni rada, odnosno stručni ispit.

 

 

Član 127.

(Način polaganja stručnog ispita)

 

(1)  Program osposobljavanja za samostalan odgojno-obrazovni rad, stažiranje, profil i stručna sprema mentora, sastav komisije, način i troškovi polaganja ispita za samostalan odgojno-obrazovni rad, odnosno stručnog ispita, obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu i vođenje evidencije, reguliraju se pravilnikom koji donosi ministar.

(2)  Stručni ispit se polaže pred stručnom komisijom koju imenuje ministar.

 

128.

(Lica koja nemaju završen nastavnički fakultet)

 

(1)  U skladu sa nastavnim planom i programom u školi se mogu angažirati lica sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva u nastavi, a koja nemaju završen nastavnički fakultet.

(2)  Lica iz stava  (1) ovog člana koja imaju položenu pedagoško- psihološku i didaktičko- metodičku grupu predmeta obavezna su položiti stručni ispit za samostalan odgojno-obrazovni rad.

(3)  Lica iz stava (1) ovog člana u čijem studiju nije bila zastupljena  pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta, obavezna su položiti

navedenu grupu predmeta i stručni ispit za samostalan obrazovno-odgojni rad.

(4)  Licima iz stava (2) i (3) škola je dužna odmah po stupanju na posao izdati rješenje o pripravničkom stažu, odnosno rješenje o stažiranju, sa rokom polaganja ispita za samostalan obrazovno-odgojni rad, odnosno, stručnog ispita i imenovati mentora, a licima iz stava (3) i rješenje o obavezi polaganja pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke grupe predmeta.

(5)  Rok za polaganje ispita grupe predmeta iz stava (3) ovog člana je 12 mjeseci od dana stupanja na rad ovih lica

(6)  Lica iz stava (3) ovog člana  odmah nakon što polože pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta uz uvjet da su obavili pripravnički staž u propisanom trajanju, stiču pravo polaganja stručnog ispita za samostalan odgojno-obrazovni rad.

(7)  Rok za polaganje stručnog ispita za lica iz stava (3) ovog člana je šest mjeseci od dana položenog posljednjeg ispita pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke grupe predmeta, odnosno šest mjeseci od posljednjeg dana obavljenog  pripravničkog staža, u protivnom mu prestaje radni odnos u školi.

 

 

Član 129.

(Volonterski rad)

 

       Škola može omogućiti nastavnicima, stručnim i drugim saradnicima bez radnog iskustva, stručno osposobljavanje za samostalan odgojno – obrazovni rad bez zasnivanja radnog odnosa, a u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.

 

Član 130.

( Spoljni saradnici)

 

(1)  Iz razloga blagovremenog, kvalitetnog, stručno zastupljenog, verifikovanog i na zakonu osnovanom radu, škola može angažovati spoljnje saradnike , odnosno izvođenje nastave povjeriti spoljnim saradnicima u slijedećim slučajevima:

a)    kada i nakon ponovljenog javnog konkursa nema mogućnosti popune pojedinih radnih mjesta u skladu sa Zakonom, nastavnim planom i programom i Pedagoškim standardima, pod uslovom da spoljni saradnici ispunjavaju uvjete u pogledu obrazovnog profila i stručne spreme  propisanih Zakonom, nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i normativima i normativnim aktima  škole,

b)    kada se ni uvođenjem prekovremenog rada u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu ne može osigurati izvođenje nastave sa uposlenim nastavnicima,

c)    za izvođenje nastave, polaganje ispita za vanredne učenike u skladu sa zakonom, nastavnim planom i programom, pedagoškim standardima i normativnim aktima škole.

(2)  Spoljne saradnike u skladu sa Zakonom o radu, angažuje direktor škole o čemu blagovremeno izvještava školski odbor.

 

 

 

 

 

Član 131.

(Ljekarski pregled)

 

(1)  Škola je obavezna prije početka školske godine organizovati obavezan sistematski ljekarski pregled za sve uposlenike škole u zdravstvenoj ustanovi kao javnoj ustanovi.

(2)  Uvjerenje o obavljenom obaveznom sistematskom ljekarskom pregledu je sastavni dio personalnog dosjea uposlenika.

(3)  Sadržaj sistematskog ljekarskog pregleda propisuje ministar.

 

 

Član 132.

(Zdravstveni uvjeti za rad)

 

(1)  U školi se ne može dozvoliti bilo kakav angažman u nastavnom, odnosno radnom procesu licu za koje se odgovarajućom medicinskom dokumentacijom utvrdi da je: alkoholičar, ovisnik o narkoticima, kao i lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti.

(2)  Uposlenik škole za kojeg se utvrde zdravstvene anomalije iz stava (1) ovog člana, odmah po utvrđivanju datih činjenica bit će udaljen iz procesa rada i upućen na liječenje.

 

Član 133.

(Zadaci školskog odbora)

 

(1)  Odluku o udaljenju iz procesa rada uposlenika iz  prethodnog člana donosi školski odbor, u skladu sa odredbama Zakona, Pravila i Pravilnika o radu.

(2)  Za vrijeme liječenja, uposlenik ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa odredbama Pravila  i Pravilnika o radu.

 

Član 134.

( Raspored radnog vremena)

 

                        Raspored radnog vremena nastavnika u okviru četrdesetosatne radne sedmice utvrđuje direktor, u skladu sa pedagoškim standardima i normativima, o čemu donosi rješenje.

 

Član 135.

(Broj časova neposrednog rada)

 

(1)  Nastavnik općeobrazovne i stručno-teorijske nastave, u okviru četrdesetosatne radne sedmice ima 25 časova neposrednog obrazovno-odgojnog rada u školi.

(2)  Nastavnik praktične nastave u okviru četrdesetosatne radne sedmice ima 28 časova neposrednog obrazovno-odgojnog rada u školi.

(3)  Neposredni obrazovno-odgojni rad podrazumijeva časove redovne, dopunske, dodatne i instruktivne nastave, vrijeme za pregled pismenih zadataka , razredništvo - čas odjeljenske zajednice, vođenje sekcije ili drugih oblika vannastavnih aktivnosti.Norma časova redovne nastave po predmetima utvrđena je pedagoškim standardima i normativima.

 

 

 

 

 

 

Član 136.

(Prava direktora o utvrđivanju broja časova i vrijeme trajanja u izuzetnim slučajevima)

 

(1)  U izuzetnim slučajevima, direktor može iz opravdanih razloga utvrditi da nastavnik ima do 30 časova neposrednog obrazovno-odgojnog rada u okviru četrdesetosatne radne sedmice, u periodu ne dužem od jednog polugodišta u toku jedne kalendarske godine u slijedećim slučajevima:

a)    zamjene iznenada odsutnog nastavnika radi bolesti,

b)    zamjene radi odsustvovanja drugog nastavnika koji je upućen na stručno usavršavanje,

c)    zamjene drugog nastavnika koji koristi plaćeno ili neplaćeno odsustvo u skladu sa Pravilnikom o radu,

d)    nedostatka nastavnika određenog profila, u toku i nakon provođenja konkursne procedure .

 

Član 137.

(Radno vrijeme i pedagoški standardi)

 

            Raspored radnog  vremena za ostale uposlenike utvrđuje direktor škole u skladu sa pedagoškim standardima i normativima.

 

 

Član 138.

( Obavještavanje o mogućoj spriječenosti dolaska na posao)

 

 

(1) Nastavnik, stručni i drugi saradnik dužan je blagovremeno obavijestiti direktora o mogućem izostanku zbog bolesti ili druge spriječenosti radi koje ne može održati nastavu, ispite ili prisustvovati sjenicama stručnih organa, organa upravljanja ili komisija čiji je član, odnosno blagovremeno izvršiti druge poslove u skladu sa rasporedom rada u okviru četrdesetosatne radne sedmice.

(2)  Nastavnik, stručni i drugi saradnik, obavezan je na način iz stava 1. ovog člana postupiti i kada je spriječen da obavlja svoje dužnosti u školi iz razloga da je u ličnom/osobnom, službenom ili javnom interesu pozvan od nadležnih organa da sudjeluje u njihovom radu.

 

 

 

Član 139.

(Godišnji odmor)

 

(1) Uposlenici škole koriste godišnji odmor u toku ljetnog raspusta.

(2) Izuzetno, uposlenici koji ne iskoriste godišnji odmor u toku ljetnog raspusta, mogu koristiti godišnji odmor do 30. juna naredne godine.

(3)  Dužina trajanja godišnjeg odmora utvrđuje se Pravilnikom o radu, shodno odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

 

 

 

 

Član 140.

( Plan korištenje godišnjeg odmora )

 

(1)  Na prijedlog direktora, školski odbor donosi Plan korištenja godišnjeg odmora uposlenika škole,  vodeći računa:

a)    da je početak korištenja godišnjeg odmora direktno vezan za izvršavanje obaveza iz Godišnjeg programa rada škole,

b)    da je uređena pedagoška dokumentacija i evidencija,

c)    da su izvršene planirane pripreme za završetak tekuće i organizaciju naredne školske godine.

 

Član 141.

( Rješenje o korištenju godišnjeg odmora )

 

(1)  Rješenje o korištenju godišnjeg odmora donosi direktor škole najkasnije 30 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora uposlenika.

(2)  Protiv rješenja o korištenju godišnjeg odmora, uposlenik može uložiti prigovor školskom odboru u roku od osam dana od prijema rješenja.

(3)  Prigovor odgađa izvršenje rješenja.

(4)  O prigovoru iz stava (2) ovog člana, školski odbor mora odlučiti u roku od 8 dana od prijema prigovora.

 

 

Član 142.

( Zaštita prava nastavnog i drugog osoblja)

 

(2)  Zaštita prava uposlenika škole ostvaruje se u skladu sa Zakonom, pravilima i drugim aktima škole.

(3)  U pogledu prava i obaveza iz radnog odnosa uposlenika škole, primjenjuju  se odredbe Zakona o radu, Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu ukoliko Zakonom o srednjem obrazovanju i pravilima škole nije drugačije uređeno.

 

 

Član 143.

(Odgovornost uposlenika škole)

 

1)Nosioci funkcija u tijelima škole te nastavno, stručno i drugo osoblje imaju naglašenu društvenu  odgovornost.

2)Pravilnikom o radu ustanove, preciznije je regulisan postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti uposlenika škole, teže i lakše povrede obaveza, organi vođenja postupka, odgovornosti uposlenika, kao i izricanje mjera.

3)Postupak disciplinske odgovornosti protiv uposlenika škole pokreće se za teže i lakše povrede obaveza utvrđene Pravilnikom o radu.

4)Postupak disciplinske odgovornosti ne može se pokrenuti nakon:

a)isteka šest mjeseci od dana saznanja za povredu i počinioca,

b)isteka godine dana od dana kad je povreda učinjena.

(5)  U slučaju kada je protiv uposlenika škole potvrđena optužnica za krivična djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i više, škola je obavezna donijeti odluku o suspenziji tih lica iz procesa rada do okončanja krivičnog postupka.

(6)  Uposlenicima škole, kojima je izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela iz stava (5) ovog člana, škola je obavezna donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa i u pismenoj formi obavijestiti Ministarstvo.

(7)  Škola je obavezna donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa uposleniku škole koji je predao dokumenta ili izjave tokom postupka prijave na konkurs, za koje se kasnije utvrdi da nisu vjerodostojni. 

 

 

 

Član 144.

(Praćenje rada uposlenika)

 

               Rad uposlenika se sistematično prati i ocjenjuje na osnovu pravilnika koji, uz konsultaciju sa sindikatom donosi ministar. Sastavni dio pravilnika su kriteriji za ocjenjivanje, napredovanje i sticanje posebnih zvanja nastavnika, stručnih i drugih saradnika.

 

Član 145.

( Evaluacija rada nastavnog i rukovodnog osoblja)

 

(1)     Škola je obavezna da svake školske godine provodi postupak evaluacije rada rukovodnog i nastavnog osoblja, odnosno uspješnosti realiziranja nastavnih programa, koji se provodi  u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar.

(2)     Na osnovu odluke nastavničkog vijeća, škola može provoditi evaluacionu anketu o radu nastavnog osoblja od strane učenika svake školske godine, a s ciljem unapređenja kvaliteta obrazovno-odgojnog rada.

(3)     Evaluacijom se obavezno ocjenjuju: kvalitet nastave i interaktivnog odnosa učenik-nastavno osoblje, korektnost u komunikaciji, odnosno nastavnog osoblja prema učeniku na nastavi i na provjerama znanja, kao i drugi elementi utvrđeni pravilnikom iz stava (1) ovog člana.

(4)     Rezultate vrednovanja rada rukovodnog, stručnog i drugog osoblja, škola je obavezna analizirati i isti čine sastavni dio personalnog dosjea svakog uposlenika škole.

 

 

Član 146.

(Ocjenjivanje i napredovanje  stručnih saradnika za pravne i ekonomske poslove i uposlenika tehničke službe- administrativno osoblje)

 

(1)  Postupak ocjenjivanja stručnih saradnika za pravne i ekonomske poslove i uposlenika tehničke službe-administrativno osoblje u školi  provodi se u cilju kvalitetnog i profesionalnog obavljanja poslova i zadataka, većeg zalaganja u radu a u cilju zadržavanja statusa uposlenika i napredovanja u službi.

(2)  Uposlenici iz stava (1) ovog člana prolaze kroz postupak ocjenjivanja jedanput u dvije godine.

(3)  Uposlenici iz stava (1) ovog člana se mogu ocjenjivati pod uvjetom:

a)da su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme,

b)da imaju odgovarajući profil i stručnu spremu utvrđenu Zakonom i Pedagoškim standardima i normativima.

(4)  Rad uposlenika iz stava (1) ovog člana ocjenjuje direktor.

 

 

Član 147.

(Predmet ocjenjivanja uposlenika)

 

     (1) Predmet ocjenjivanja uposlenika iz prethodnog člana je:

a)kvalitetno, stručno i blagovremeno obavljanje poslova,

b)obavezno stručno obrazovanje i usavršavanje ( kursevi seminari),

c)   predanost i marljivost u službi,

d)racionalno korištenje radnog vremena i prisutnost na poslu,

e)iskazivanje ličnih sposobnosti na radu,

f)   odnos i ponašanje prema strankama, učenicima i uposlenicima škole,

g)objavljivanje naučnih radova.

 

 

Član 148.

(Ocjena o radu uposlenika)

 

    (1) Direktor škole daje ukupnu opisnu ocjenu o radu uposlenika iz člana 146. Pravila, a na osnovu broja bodova ostvarenih po pojedinim elementima iz prethodnog člana.

    (2) Opisne ocjene iz stava (1) ovog člana su:

a)         ne zadovoljava,

b)         zadovoljava,

c)         uspješan,

d)         naročito uspješan.

 

Član 149.

(Konačna ocjena)

 

(1)  Za utvrđivanje konačne ocjene obavlja se bodovanje.

(2)  Bodovanje predstavlja matematičko vrednovanje rada zaposlenika, a na osnovu podataka iz izvještaja o radu sačinjenog od strane direktora.

 

 

Član 150.

(Broj bodova)

 

(1)  Za pozitivnu ocjenu, uposlenik iz člana 146. pravila mora u periodu od dvije godine da ostvari broj bodova i to:

a)    za ocjenu „zadovoljava“ od 50-60 bodova,

b)    za ocjenu „uspješan“ od 60-80 bodova,

c)    za ocjenu „naročito uspješan“ više od 80 bodova.

(2)  Uposlenik iz stava (1) ovog člana  koji u navedenom periodu ne ostvari 50 bodova ocjenjuje se ocjenom ne zadovoljava

 

 

Član 151.

(Elementi ocjene)

 

(1)  Stručni saradnici za pravne i ekonomske  poslove i uposlenici tehničke službe  - administrativno osoblje  ocjenjuju  se za:

a)    Kvalitetno, blagovremeno, efikasno i stručno obavljanje poslova – najviše  50 bodova,

b)    Obavezno stručno obrazovanje i usavršavanje ( seminari, kursevi, konferencije, radionice i slično) – najviše 10 bodova,

c)    Predanost i marljivost u službi:korektno korištenje sredstava za rad,racionalno korištenje radnog vremena i prisutnost na poslu- najviše  15 bodova,

d)    Iskazivanje ličnih sposobnosti, odnos i ponašanje prema strankama, učenicima i uposlenicima škole- najviše  10 bodova

 

 

 

Član 152.

(Nezadovoljavajuća ocjena)

 

(1)  Uposlenik koji nije postigao zadovoljavajuće rezultate dobiva opisnu ocjenu „ne zadovoljava“.

(2)  Ocjena iz stava (1) ovog člana daje se uposleniku koji u svom radu u periodu ocjenjivanja nije ostvario prosječne rezultate, a prema izvještaju direktora.

(3)  Uposlenik iz stava (1) ovog člana, u cilju poboljšanja stručnog znanja, prolazi kroz dodatni program stručnog osposobljavanja koji u dogovoru sa uposlenikom određuje direktor škole.

 

Član 153.

(Procjena rada uposlenika od strane direktora)

 

Prije davanja konačne ocjene, direktor škole će, po potrebi u periodu praćenje rada uposlenika obavljati razgovore sa uposlenikom i ukazati na eventualno uočene nedostatke u radu i dati smjernice kako bi se isti otklonili, a sve u cilju poboljšanja i pod00izanja kvalitete rada.

 

Član 154.

(Pravo žalbe na ocjenu)

 

Na ocjenu o radu uposlenik ima pravo na žalbu, koju podnosi školskom odboru u roku od 8 dana od dana prijema rješenja o ocjenjivanju.

 

 

 

 

 

 

Član 155.

(Zvanja u napredovanju nenastavnog osoblja)

 

(1) U zavisnosti od ostvarenih rezultata i utvrđenih ocjena o radu, sekretar škole samostalni referent za plan i anlaizu i administrativno-računovodstveni  radnik,  stiču posebna, viša službena zvanja u okviru svog stepena stručne spreme:

a)      sekretar škole i rukovodilac računovodstva stiču službena zvanja: samostalni stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni saradnik savjetnik;

b)      administrativno*računovodstveni  radnik, stiče stručna zvanja: mlađi referent, referent, viši referent.

 

 

Član 156.

(Rokovi napredovanja)

 

(1) Uposlenici iz člana 155. pravila unapređuju se u više službeno zvanje ako su proveli najmanje pet godina u prethodnom zvanju i ako su prilikom posljednja dva ocjenjivanja, dobili, najmanje ocjenu „uspješan“.

(2)  Direktor škole, donosi rješenje o napredovanju u više službeno zvanje

(3) Uposlenik ne može biti vraćen u niže službeno zvanje od onog koje je stekao.

 

 

Član 157.

(Pravo uvećanja plaće)

 

     Uposlenik koji je postigao najviši stepen zvanja ima pravo na uvećanje njegove osnovne plaće za 5% nakon svake tri godine provedene u najvišem službenom zvanju, pod uslovom da je u tom periodu bio ocijenjen najmanje ocjenom „uspješan“ (periodska povišica), a najviše 20%.

 

Član 158.

(Pravo napredovanja)

 

(1)Stručni saradnici za pravne i ekonomske poslove i uposlenici tehničke službe- administrativno osoblje, koji su dva puta uzastopno ocijenjeni ocjenom „naročito uspješan“ i sa maksimalnim brojem bodova, unapređuju se u više službeno zvanje i stiču pravo na vanredno napredovanje. Za svaku narednu ocjenu „naročito uspješan“ i maksimalan broj bodova stiče slijedeće, više zvanje.

(2)Uposlenik ima mogućnost vanrednog napredovanja bez uslovljavanja ukoliko u svom radu pokaže samostalnost, inicijativnost i kreativnost koja se ogleda u slijedećem:

a)    autor ili koautor udžbenika, priručnika i stručnih materijala koji su odobreni od strane Ministarstva: 20 bodova za autora, odnosno 10 bodova za koautora, za jedno izdanje,

b)    objavljeni radovi u stručnim i naučnim konferencijama i kongresima: 3 boda,

c)    objavljeni radovi u stručnim referentnim časopisima: 2 boda,

d)    učešće u komisijama za izradu zakonskih i podzakonskih akata: 2 boda po komisiji.

 

Član 159.

(Primjena pravilnika o napredovanju i ocjenjivanju)

 

            Odredbe Pravila od člana 146. do 159. a koje se odnose na ocjenjivanje i napredovanje stručnih saradnika za pravne i ekonomske poslove i uposlenika tehničke službe- administrativno osoblje, primjenjivat će se do donošenja pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju navedenih uposlenika.

 

 

X ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I KONTROLE POSLOVANJA

 

Član 160.

(Organi škole)

 

(1)  Organ upravljanja u školi je školski odbor.

(2)  Organ rukovođenja u školi je direktor.

(3)  Organ kontrole poslovanja u školi je nadzorni odbor.

 

 

Član 161.

(Nadležnost školskog odbora)

 

(1)  Školski odbor osigurava djelotvorno i efikasno korištenje resursa škole.

(2)  Nadležnosti školskog odbora su:

a)    donošenje pravila škole,

b)    donošenje godišnjeg programa rada škole za tekuću godinu i izvještaja o realizaciji godišnjeg programa rada za prethodnu godinu,

c)    donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna,

d)    donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i drugih općih akata u skladu sa relevantnim propisima,

e)    imenuje i razrješava direktora škole, zaključuje ugovor o radu i prestanku rada  direktora škole,

f)     usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora škole,

g)    rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,

h)   imenuje petočlanu komisiju za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika škole koju sačinjavaju četiri predstavnika iz različitih stručnih aktiva i jedan predstavnik ostalih,

i)     donosi svoj program rada i izvještaj o svom radu koji podnosi osnivaču,

j)      odlučuje  u prvom stepenu o žalbama i prigovorima uposlenika na rješenje o ocjeni o radu i drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,

k)    odlučuje u drugom stepenu po žalbama i prigovorima na odluke direktora škole na koje je dopuštena žalba ili prigovor, posebno po žalbama i prigovorima koji se odnose na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika,

l)     odlučuje po  žalbi učenika, odnosno roditelja ili staratelja učenika na odluku o izricanju odgojno disciplinskih mjera „ukor nastavničkog vijeća“ i „isključenje iz škole“,

m)  razmatra prijedloge odluka, preporuke i prijedloge koje se upute školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere,

n)   razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa i usvaja izvještaj u učenju i vladanju na kraju I polugodišta i na kraju nastavne godine,

o)    utvrđuje prijedlog plana upisa u prvi razred,

p)    verificira konačne liste primljenih učenika u prvi razred,

q)    donosi odluku o raspisivanju konkursa za prijem uposlenika škole,

r)     donosi odluku o raspisivanju konkursa za upis vanrednih učenika,

s)    odobrava neplaćeno odsustvo uposlenika škole u skladu sa Pravilnikom o radu,

t)     donosi odluku o provođenju popisa imovine i imenuje odgovarajuće komisije

u)   vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Pravilima škole, Pravilnika o radu i drugim normativnim aktima škole.

 

 

Član 162.

(Sastav školskog odbora)

 

(1)  Školski odbor broji ukupno pet članova i to: jedan predstavnik osnivača kojeg predlaže Ministarstvo, jedan predstavnik općine, jedan predstavnik vijeća roditelja čijeg predstavnika od prijavljenih kandidata bira vijeće roditelja škole i dva predstavnika uposlenika škole čije predstavnike od prijavljenih kandidata biraju svi uposlenici škole.

(2)  Predstavnik osnivača kojeg predlaže Ministarstvo je  ujedno i predsjednik školskog odbora.

(3)  Predsjednika i članove školskog odbora, na osnovu raspisanog Javnog konkursa, imenuje i razrješava ministar uz saglasnost Vlade.

 

 

Član 163.

(Rad školskog odbora)

 

(1)  Način rada školskog odbora regulira se poslovnikom o radu.

(2)  Obavljanje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i besplatno.

(3)  Školski odbor se bira na period od četiri godine s mogućnošću jednog reizbora.

(4)  Konstituirajuću sjednicu školskog odbora saziva direktor škole najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke Vlade o imenovanju školskog odbora.

(5)  Ministar donosi pravilnik u vezi sa izborom, nadležnostima i radom školskog odbora.

 

Član 164.

(Razrješenje članova školskog odbora)

 

(1)  Status članova školskog odbora prestaje istekom mandata.

(2)  Mandat članova školskog odbora iz reda roditelja odnosno iz reda uposlenika škole prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana prestanka statusa redovnog učenika čiji je on roditelj, odnosno prestanka statusa  uposlenika u školi.

(3)  Odmah nakon stupanja okolnosti  iz stava (2) ovog člana  škola je obavezna obavijestiti Ministarstvo s ciljem raspisivanja konkursa za popunu te pozicije.

(4)  Član školskog odbora će biti razriješen, odnosno školski odbor raspušten i prije isteka mandata u slučajevima utvrđenim Zakonom kao i na lični zahtjev člana školskog odbora.

 

Član 165.

(Nadzorni odbor)

 

(1)  Nadzorni odbor obavlja kontrolu poslovanja škole.

(2)  Nadzorni odbor broji tri člana i to: jedan predstavnik kojeg predlaže Ministarstvo, jedan predstavnik općine kojeg predlaže općinski načelnik,  jedan predstavnik kojeg predlažu uposlenici škole.

(3)  Predsjednika i članove  nadzornog odbora imenuje i razrješava ministar uz suglasnost Vlade .

(4)  Na rad nadzornog odbora analogno se primjenjuju odredbe člana 163. pravila.

(5)  Ministar donosi pravilnik u vezi sa izborom, nadležnostima i radom nadzornog odbora.

 

Član 166.

(Direktor škole)

 

(1)  Direktor škole je organ rukovođenja u školi.

(2)  Za direktora škole može biti imenovano lice koje, osim općih uvjeta, u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika ili  pedagoga škole u koju konkuriše i ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima, te ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa, i ima najmanje zvanje mentor.

(3)  Direktora škole imenuje i razrješava školski odbor, na osnovu javnog konkursa i uz saglasnost Vlade.

 

 

 

Član 167.

(Imenovanje direktora)

 

(1)  Direktor škole se imenuje na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora, uz ograničenje od najviše dva uzastopna mandata u istoj školi , od stupanja zakona na snagu.

(2)  Uposleniku škole registrirane u Kantonu koji se imenuje za direktora škole na području Kantona, prava i obaveze iz radnog odnosa, koji podrazumijevaju prethodno radno mjesto, miruju najduže do kraja prvog mandata. Postupak mirovanja prava i obaveza se pokreće na lični zahtjev koji se podnosi školskom odboru u roku od sedam dana od dana imenovanja.

 

 

 

 

 

Član 168.

(Izbor vršioca dužnosti direktora)

 

(1)  Ukoliko direktor škole nije imenovan, odnosno ukoliko je razriješen prije isteka mandata, školski odbor će odmah iz reda nastavnika ili stručnih saradnika imenovati vršioca dužnosti direktora na period koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana imenovanja i raspisati javni konkurs za izbor i imenovanje direktora.

(2)  Vršilac dužnosti direktora mora ispunjavati sve uvjete propisane u članu 166. stav (2) pravila.

 

Član 169.

(Uvjeti za imenovanje direktora i vršioca dužnosti direktora)

 

(1)  Za direktora i vršioca dužnosti direktora ne može se imenovati:

a)                 lice za koje odgovarajućom medicinskom procedurom utvrdi da je alkoholičar, odnosno ovisnik o narkoticima,

b)                 lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti,

c)                  lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri  mjeseci i više.

(2)  Ministar donosi propis kojim se preciznije  definira procedura izbora, kriteriji za izbor, nadležnosti i rad direktora.

 

Član 170.

(Poslovi direktora)

 

(1)  Direktor škole je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad škole.

(2)  Direktor škole, osim poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, obavlja i slijedeće poslove:

a)    predlaže godišnji program obrazovno-odgojnog rada škole nakon čijeg donošenja je odgovoran za njegovo provođenje,

b)    predlaže finansijski plan škole,

c)    na prijedlog komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor uposlenika škole, vrši izbor i postavljanje uposlenika i sa njima zaključuje ugovor o radu, odnosno donosi rješenja o prestanku ugovora o radu,

d)    utvrđuje raspored nastavnika i drugih uposlenika škole na određene poslove, u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u školi,

e)    utvrđuje raspored radnog vremena nastavnika i stručnih saradnika,

f)     utvrđuje raspored časova,

g)    organizuje i usklađuje proces rada u školi,

h)   drži  ogledno-ugledni čas jedanput u školskoj godini,

i)     podnosi izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima obrazovno-odgojnog rada školskom odboru, osnivaču, Prosvjetno-pedagoškom zavodu , ministru i nadležnom općinskom organu  na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine,

j)      utvrđuje preliminarnu rang-listu učenika primljenih u prvi razred, na prijedlog komisije za prijem učenika u prvi razred,

k)     rješava po žalbama i prigovorima na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika,

l)     odgovoran je za izvršenje naloga Ministarstva, prosvjetnog i stručnog savjetnika u slučaju nedoličnog ponašanja nastavnika, odnosno stručnih saradnika i njihovog negativnog uticaja na učenike i druge nastavnike,

m)  izvršava odluke školskog odbora i nastavničkog vijeća,

n)   podnosi finansijski izvještaj školskom odboru i osnivaču

o)    potpisuje svjedodžbe, diplome i druga akta u skladu sa Zakonom,

p)    izriče odgojno-disciplinske mjere učenicima u skladu sa Zakonom,

q)    izriče odgovarajuće mjere uposlenicima u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu,

r)     odobrava odsustvo učenicima do 7 radnih dana,

s)    odobrava odsustvo uposlenika u skladu sa Pravilnikom o radu,

t)      odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i drugih mjera iz oblasti sigurnosti rada škole,

u)   daje zvanične podatke o radu škole,

v)    učestvuje u radu školskog obora bez prava odlučivanja,

w)   vrši i druge poslove predviđene relevantnim propisima i pravilima škole.

 

Član 171.

(Prestanak mandata)

 

(1)  Dužnost direktora prestaje:

a)    istekom mandata,

b)    na lični zahtjev,

c)    razrješenjem,

d)    kad nastupe uvjeti po kojima direktoru po sili zakona prestaje radni odnos u školi,

e)    u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, provedbenim aktima i pravilima škole.

(2)  Odluku o prestanku dužnosti direktora donosi školski odbor.

 

Član 172.
(Razrješenje direktora)

 

Školski odbor je obavezan razriješiti direktora prije isteka mandata ako:

a)    se utvrdi da ne izvršava obaveze iz Zakona,

b)     se odgovarajućom medicinskom procedurom utvrdi de je: alkoholičar, ovisnik o narkoticima, kao i lice koje boluje od zarazne bolesti,

c)    je izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,

d)     se utvrdi da škola ne ostvaruje utvrđeni nastavni plan i program ili ga ostvaruje sa utvrđenim, odnosno neotklonjenim nedostacima i nepravilnostima,

e)    ako direktor ne postupi po nalogu odnosno mjeri suda, Ministarstva ili inspektora za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti odnosno nedostataka ili ako direktor postupi suprotno aktima suda, Ministarstva ili nadležne inspekcije,

f)     nadležni organ utvrdi da nesavjesno i nestručno obavlja poslove direktora,

g)    predlaganjem nezakonitih odluka, ili radom suprotno poslovniku, onemogućuje rad školskog odbora i uposlenika,

h)   dostavi Ministarstvu netačne podatke o broju odjeljenja, učenika, časova, radnika,

i)     fizički kažnjava ili vrijeđa ličnost učenika, roditelja ili uposlenika,

j)      se u toku mandata utvrdi da ne ispunjava uvjete ili se utvrdi da je predao dokumente ili izjave tokom postupka prijave na konkurs, za koje se kasnije utvrdi da nisu vjerodostojne i

k)    i u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

 

 

Član 173.

(Suspenzija direktora)

 

(1)  U slučaju kada je protiv direktora potvrđena optužnica za krivična djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, škola je obavezna obavijestiti osnivača radi donošenja odluke o suspenziji do okončanja krivičnog postupka.

(2)  U slučaju kršenja zakona, profesionalne nekompetentnosti  ili nemarnosti, školski odbor je obavezan po hitnom postupku suspendovati direktora škole, do konačnog rješenja u skladu sa zakonom. Suspendovani direktor ostvaruje prava u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i Zakona.

(3)  Za vrijeme suspenzije  školski odbor će imenovati vršioca dužnosti direktora iz reda nastavnika ili stručnih saradnika škole.

 

 

Član 174.

(Pomoćnik direktora i voditelj dijela nastavnog procesa)

 

(1)  U skladu sa pedagoškim standardima i normativima škola ima pravo na pomoćnika direktora i/ili voditelja dijela nastavnog procesa.

(2)  Pomoćnika direktora ili voditelja dijela nastavnog procesa postavlja direktor škole, nakon provedene procedure koja prvo podrazumijeva interno oglašavanje u školi, a ukoliko se ne izvrši izbor iz reda nastavnika i stručnih saradnika zaposlenih u školi, škola objavljuje javni konkurs.

(3)  Odluku o raspisivanju internog oglasa, odnosno javnog konkursa donosi školski odbor.

(4)  Pomoćnik direktora, odnosno voditelj dijela nastavnog procesa postavlja se na to mjesto  na period trajanja mandata direktora škole, uz obavezu potvrđivanja postavljanja ili provođenja procedure iz stava (2) i (3) ovog člana za svaki naredni mandat istog ili drugog direktora.

 

Član 175.

(Uvjeti za pomoćnika direktora i voditelja nastavnog procesa)

 

(1) Na pomoćnika direktora i voditelja dijela nastavnog procesa u pogledu ispunjavanja uvjeta za obavljanje navedenih poslova, shodno se primjenjuju odredbe stava (2) člana 166. Pravila.

(2) Opis  poslova i radnih zadataka pomoćnika direktora i voditelja dijela nastavnog procesa definisani su odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

 

Član 176.

(Razrješenje pomoćnika direktora ili voditelja nastavnog procesa

 

              Direktor, može razriješiti pomoćnika direktora ili voditelja  dijela nastavnog procesa i prije isteka vremena na koje je postavljen u slijedećim slučajevima:

a)    na lični zahtjev,

b)    ako se utvrdi da ne izvršava svoje obaveze utvrđene Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,

c)    u drugim slučajevima utvrđenim zakonom,  pravilnikom o radu i pravilima škole.

 

Član 177.

(sekretar škole)

 

          (1) Škola ima sekretara škole koji obavlja upravne,  administrativne, nornmativno-pravne i druge pravne i organizacijske poslove, a čiji su profil i stručna sprema propisani Pedagoškim standardima i normativima.

          (2) Sekrater škole je obavezan polagati stručni ispit

          (3) Bliži propisi o stručnom ispitu iz stava 2 ovoga člana donos ministar.

 

XI  STRUČNI ORGANI

 

Član 178.

(Stručni organi)

 

Stručni organi u školi su:

a)    nastavničko vijeće, kojeg čine svi nastavnici i stručni saradnici koji učestvuju u odgojno-obrazovnom procesu i psihosocijalnom razvoju učenika,

b)    odjeljenjsko vijeće, kojeg čine svi nastavnici koji izvode nastavnu u datom odjeljenju  i

c)    stručni aktiv nastavnika određenih nastavnih oblasti.

 

 

Član 179.

( Nastavničko vijeće )

 

(1)  Nastavničko vijeće radi u sjednicama.

(2)  Sjednice nastavničko vijeća priprema, saziva i njihovim radom rukovodi direktor škole.

(3)  U odsutnosti direktora tu dužnost preuzima pomoćnik direktora ili voditelj dijela nastavnog procesa.

 

Član 180.

(Nadležnosti nastavničkog vijeća)

 

(1)  Nastavničko vijeće obavlja slijedeće poslove:

a)    na prijedlog direktora utvrđuje konačan prijedlog godišnjeg programa rada škole,

b)    prati  realizaciju nastavnog plana i programa i preduzima mjere za njihovo poboljšanje,

c)    na prijedlog direktora utvrđuje podjelu predmeta na nastavnike, razredništvo i voditelje sekcija,

d)    na prijedlog  direktora vijeća utvrđuje potrebu uvođenja posebnog oblika nastave (dopunska, dodatna, instruktivna, konsultativna i sl.),

e)    utvrđuje obim i raspored instruktivno-konsultativne nastave za vanredne učenike,

f)     analizira izvještaje odjeljenjskih vijeća o uspjehu učenika i radu odjeljenjskih vijeća i donosi odgovarajuće odluke i mjere,

g)    odlučuje o žalbama i prigovorima učenika njegovog roditelja ili staratelja na zaključnu ocjenu,

h)   na prijedlog direktora  utvrđuje sastav komisija za polaganje ispita i raspored polaganja ispita koji se u skladu sa odredbama Zakona obavljaju u školi,

i)     utvrđuje obavezu polaganja razrednih, predmetnih i dopunskih ispita koji se u skladu sa odredbama Zakona obavljaju u školi,

j)      razmatra izvještaje o polaganju ispita i s tim u vezi donosi odgovarajuće odluke,

k)    donosi odluke o organizaciji obrazovno-odgojnog rada u školi i preduzima mjere za unapređenje tog rada,

l)     razmatra zahtjeve za prelazak učenika iz jedne srednje škole u drugu,

m)  utvrđuje prijedlog i razmatra izvještaje o realizaciji programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika,

n)   utvrđuje program rada stručnih organa i komisija,

o)    razmatra izvještaje o izvršenom stručnom i inspekcijskom nadzoru,

p)    odlučuje o zahtjevima učenika,

q)    razmatra prijedlog direktora i odjeljenjskog vijeća u vezi sa izricanjem pohvala, odgojno-disciplinskih mjera i donosi odgovarajuće odluke,

r)     utvrđuje prijedlog posebnih programa za nadarene učenike,

s)    analizira izostanke učenika i preduzima mjere za njihovo smanjenje,

t)     odobrava učenicima završavanje dva razreda u toku jedne školske godine,

u)   ostvaruje saradnju sa drugim školama, institucijama, zajednicama, preduzećima ustanovama i sl. u cilju unapređivanja obrazovno-odgojnog rada,

v)    organizuje obilježavanje dana škole, državnih, vjerskih i drugih praznika,

w)   odobrava odsustvo sa nastave učenika preko 7 dana,

x)    preporučuje nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature,

y)    obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, pravilima škole i drugim relevantnim propisima.

 

Član 181.

(Nadležnosti odjeljenjskog vijeća)

 

(1) Sjednicama odjeljenskog vijeća predsjedava razrednik.

(2) Odjeljenjsko vijeće obavlja slijedeće poslove:

a)   kontinuirano prati rad i napredovanje učenika u odjeljenju,

b)   prati realizaciju nastavnog plana i programa,

c)    prati razvoj učenika i predlaže izbor programa za nadarene učenike i izbor programa i oblika nastave za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju nastavnog gradiva,

d)   analizira rad nastavnika i stručnih saradnika i predlaže mjere za unapređivanje njihovog i ukupnog obrazovno-odgojnog rada,

e)   ujednačava kriterije i pristup nastavnika u obrazovno-odgojnom procesu,

f)     predlaže, odnosno izriče odgojno-disciplinske mjere,

g)   donosi mišljenje po prigovoru odnosno žalbi  na zaključnu ocjenu učenika, njegovog roditelja ili staratelja i isto dostavlja nastavničkom vijeću na odlučivanje,

h)   na osnovu zaključnih ocjena utvrđuje opći uspjeh učenika,

i)     sarađuje sa roditeljima učenika,

j)     analizira realizaciju drugih oblika nastave, osim redovne.

k)    obavlja i druge poslove utvrđene  drugim relevantnim propisima.

 

 

Član 182.

(Stručni aktivi)

 

(1)  U školi se formiraju stručni aktivi  koji čine nastavnici određenih nastavnih oblasti.

(2)  Stručne aktive obrazuje nastavničko vijeće u saradnji sa direktorom.

(3)  Sjednicama stručnog aktiva predsjedava voditelj stručnog aktiva kojeg bira stručni aktiv na period od jedne godine.

(4)  Stručni aktiv obavlja slijedeće poslove:

a)    prati realizaciju nastavnog plana i programa i predlaže mjere za njegovo unapređenje,

b)    predlaže inovacije i izmjene nastavnog plana i programa u skladu s tehnološkim i naučnim razvojem i dostignućima u toj oblasti,

c)    ujednačava kriterije i pristup u radu nastavnika u obrazovno-odgojnom procesu,

d)    daje prijedlog direktoru u vezi s podjelom predmeta na nastavnike,

e)    učestvuje u izradi i zboru programa stručnog usavršavanja nastavnika,

f)     učestvuje u radu asocijacije stručnih aktiva srednjih škola iz iste nastavne oblasti,

g)    preporučuje nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature za potrebe škole,

h)   ujednačava stavove i kriterije u nastavnom radu, a posebno u vrednovanju i ocjenjivanju učenika,

i)     obavlja i druge poslove utvrđene pravilima i drugim relevantnim propisima.

(5)  Pored stručnih aktiva iz stava (1) ovog člana u školi se po istim principima,  u okviru propisanih poslova, formira i radi pedagoško-psihološko-socijalna služba.

 

Član 183.

(Poslovnik o radu)

 

            Bliže odredbe o radu stručnih organa škole, utvrđuju se Poslovnikom o radu stručnih organa koji donosi nastavničko vijeće.

 

 

Član 184.

(Razrednik)

 

1. Nastavničko vijeće na početku školske godine imenuje razrednika vodeći računa da, ako je to moguće vodi odjeljenje tokom cijelog obrazovanja.

2.Razrednik je pedagoški, organizacioni i administrativni rukovodilac odjeljenja.

 

Član 185.

( Poslovi razrednika )

 

         Razrednik izvršava sljedeće poslove:

a)  rukovodi sjednicama odjeljenjskog vijeća, a članovi tog vijeća su obavezni prisustovati sjednicama u okviru obaveza u 40-satnoj radnoj sedmici,

b )predlaže  program rada odjeljenjskog vijeća i prati njegovu realizaciju,

c) saziva i vodi roditeljske sastanke prema potrebi, a najmanje pet puta tokom školske godine, sarađuje sa roditeljima i daje informacije jedanput sedmično,

d)odobrava odsustvo učenika do dva dana,

e )kontinuirano prati uspjeh u učenju i vladanju učenika odjeljenja,

f) stara se o redovnom održavanju nastavnih sati i ostalih oblika neposrednog obrazovno-odgojnog rada, kao i o redovnom ocjenjivanju učenika prema Zakonu i ostalim aktima škole,

g) vodi uredno i blagovremeno pedagošku dokumentaciju i evidenciju odjeljenja i stara se da i ostali članovi odjeljenjskog vijeća to rade,

h) ispunjava i potpisuje đačke knjižice, razredne svjedodžbe i diplome, odjeljenjsku i matičnu knjigu,

i) na početku školske godine upoznaje učenike s njihovim pravima i obavezama upoznajući ih sa odredjenim odredbama zakonskih propisa koje se na njih odnose,

j) vodi evidenciju o pohađanju nastave i opravdava izostanke,

k)upoznaje učenike s Pravilima o kućnom redu,

k)savjetuje učenike i podstiče ih na savjesno učenje, primjerno vladanje, uzajamno pomaganje u radu i razvija kod njih odgovornost za uspjeh odjeljenja kao cjeline,

     l) prisustvuje pojedinim nastavnim satima posebno onih predmeta u kojima se postižu lošiji rezultati u odjeljenju i savjetuje se s predmetnim nastavnicima u cilju postizanja boljih rezultata,

      lj) stara se da učenici steknu kulturne i higijenske navike,

m)održava po potrebi, a najmanje jedanput sedmično sat odjeljenjske zajednice na kome se razmatraju i rješavaju obrazovno-odgojna pitanja i problemi odjeljenja,

m)vodi računa da učenici čuvaju školsku imovinu,

n)izriče odgojno-disciplinsku mjeru  ukor razrednika,

o)predsjednik je, po pravilu, ispitne komisije pred kojim polažu ispite učenici iz njegovog odjeljenja,

p)radi uspješnijeg djelovanja iz svog djelokruga rada, na početku školske godine razrađuje plan i program rada koji obezbjeđuje jedinstveno djelovanje nastavnika, učenika i roditelja odjeljenja,

r)obavlja i druge poslove koji su propisani Zakonom o srednjem obrazovanju, Pravilima škole  i drugim aktima, odlukama nastavničkog vijeća i nalozima direktora škole.

 

XII       ORGANIZIRANJE UČENIKA I RODITELJA

 

 

Član 186.

(Vijeće učenika)

 

(1)  Učenici organizuju, u skladu sa Zakonom i Pravilima  Vijeće učenika koje sačinjavaju po jedan predstavnik iz svake odjeljenske zajednice.

(2)  Učenici mogu formirati i udruženje učenika pojedinačnih razreda.

(3)  Vijeće učenika bira predsjednika, zamjenika i sekretara većinom glasova članova vijeća.

 

Član 187.

( Pitanja  vezana za rad vijeća učenika )

 

(1)  Vijeće učenika učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su vezana sa:

a)    odvijanjem nastavnog procesa,

b)    organizovanjem vannastavnih aktivnosti,

c)    organizovanjem izleta i ekskurzija,

d)    učešćem učenika u saradnji škole sa društvenom zajednicom,

e)    organizovanjem pomoći za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama,

f)     prevencijom maloljetničke delinkvencije,

g)    raspravljanjem o problemu izostajanja učenika sa nastave i poboljšanja uspjeha učenika u učenju i vladanju,

h)   predlaganjem uvođenja inovacija u nastavi,

i)     učešćem u pripremi i organizaciji školskih manifestacija,

j)      predlaganjem organizacije i organizacijom školskih takmičenja u raznim oblastima,

k)    saradnjom Vijeća učenika sa drugim školama i

l)     drugim  pitanjima.

(2)  Predsjednik vijeća učenika ili član kojeg on odredi može prisustvovati sjednicama stručnih organa i organa upravljanja na kojima se raspravlja o pitanjima značajnim za učenike, bez prava odlučivanja.

(3)  Način rada vijeća učenika regulira se Poslovnikom o radu vijeća učenika koji donosi vijeće učenika uz suglasnost direktora, koji je obavezan učenicima pružiti stručnu pomoć pri formiranju vijeća učenika.

 

 

Član 188.

(Vijeće roditelja škole)

 

(1)  Vijeće roditelja škole bira se svake školske godine, a čini ga po jedan roditelj iz svakog odjeljenja škole.

(2)  Vijeće roditelja škole bira predsjednika i zamjenika predsjednika većinom glasova, a prvu sjednicu vijeća saziva direktor škole.

 

Član 189.

( Pitanja vezana za rad vijeća roditelja )

 

(1)  Vijeće roditelja učestvuje u kreiranju i predlaganju rješenja za pitanja koja su vezana sa:

a)    unapređivanjem uvjeta rada škole i odgojno-obrazovnog procesa,

b)    povezivanjem škole sa ostalim institucijama u nastavnim i vannastavnim aktivnostima,

c)    učešćem u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju obrazovni rad u školama, posebno programa koji se odnose na suzbijanje maloljetničke delinkvecije,

d)    razvijanjem komunikacija i odnosa između učenika, nastavnika i roditelja,

e)    predstavljanjem stavova roditelja učenika školskom odboru,

f)     učestvovanjem u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje obrazovni rad u školi,

g)    kandidovanjem i izborom predstavnika roditelja škole u školski odbor

h)   i drugim poslovima utvrđenim relevantnim aktima.

(2)  Predsjednik vijeća roditelja ili član kojeg on odredi može prisustvovati sjednicama stručnih organa na kojima se raspravlja o pitanjima značajnim za učenike, bez prava odlučivanja.

(3)  Način rada vijeća roditelja regulira se Poslovnikom o radu vijeća roditelja škole koji donosi vijeće roditelja uz suglasnost direktora škole.

 

 

XIII  JAVNOST RADA ŠKOLE

                                                           

Član 190.

( Javnost rada škole )

                                                           

(1)  Rad škole je javan.

Škola promovira i razvija stalno i dinamično partnerstvo škole, roditelja i sredine u kojoj žive, u svim pitanjima od značaja za ostvarivanje funkcije škole i interesa i potreba učenika.

(2)Škola, roditelji, učenici i lokalna sredina naročito promoviraju i provode programe zajedničkog i organiziranog djelovanja i saradnje u borbi protiv zlostavljanja i zloupotrebe djece i mladih, borbi protiv droge, alkoholizma i drugih tokskikomanija, pušenja i maloljetničke delikvencije, te svih drugih pojava koje ugrožavaju zdravlje i život učenika.

 

 

Član 191.

( Obavještavanje o javnosti rada škole )

 

(1)Škola je dužna pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti.

Javnost rada škole obezbjeđuje se :

(a) putem sredstava javnog informisanja,

(b)zajedničkim planiranjem pojedinih oblika rada škole sa osnivačem, Ministarstvom i lokalnom zajednicom

c)    konsultacijama sa učenicima i roditeljima o funkcionisanju i aktivnosti škole, njene organizacije, načina rada i kućnog reda

d)    realizacijom roditeljskih sastanaka,

e)    učešćem predstavnika osnivača i Ministarstva u školskom  i nadzornom odboru škole,

f)     drugim načinom koji će učiniti rad škole dostupan javnosti.

 

 

Član 192.

(Obavještenje o radu organa škole)

 

(1)Obavještavanje javnosti vrši se putem izvještaja ili posebnih publikacija, usmenim putem ili preko sredstava javnog informisanja.

(2)Odluke i zaključci organa škole objavljuju se na oglasnoj ploči škole, putem razglasa ili na drugi pogodan način.

 

 

Član 193.

(Izjave o radu škole)

 

(1)Radi ostvarivanja načela javnosti rada škole, na zahtjev sredstava informisanja daju se intervjui i drugi oblici saradnje sa sredstvima javnog informisanja.

(2)Direktor škole određuje šta se smatra poslovnom i službenom tajnom koja se ne može objavljivati.

(3)Obavještavanje i podatke o radu škole, sredstvima javnog informisanja daje direktor ili lice koje on ovlasti.

 

Član 194.

( Pristup informacijama pod kontrolom škole )

 

(1)Svako fizičko ili pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom škole, a to se podrazumijeva  svaka činjenica, podatak ili bilo koji drugi sadržaj koji je u posjedu škole, bez obzira da li je škola sačinila ili pribavila tu informaciju za svoje potrebe ili za potrebe javnog organa ili pravnog lica.

(2)Tražena informacija bit će izuzeta  od saopćavanja u slučajevima:

a)interesa odbrane i sigurnosti

b)zaštite postupka donošenja odluka u školi, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka bilo da se radi o licu zaposlenom u školi ili drugom licu koje radi za i u ime škole, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije

(c)ako se osnovano utvrdi da informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica

(d)i u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom o slobodi  pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (« Službene novine Federacije BiH» br.32/01).

 

 

 

 

 

 

Član 195.

( Zahtjev za pristup informacijama škole )

 

1)Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pisanom obliku direktoru škole,

na jednom od službenih jezika Federacije i sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju informacije.

      2)Nakon prijema zahtjeva iz prethodnog stava, direktor poduzima sve potrebne radnje da pribavi traženu informaciju i razmatra sve činjenice i okolnosti od značaja za rješavanje zahtjeva. U svakom konkretnom slučaju direktor je dužan da utvrdi da li postoje Zakonom o slobodi pristupa javnim informacijama  u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđeni izuzeci od saopćavanja javne informacije, te da li pored tih izuzetaka postoji javni interes da se ta informacija saopći.

     3)Kada direktor odobri   ili odbije pristup informaciji donosi rješenje koje dostavlja podnosiocu zahtjeva najkasnije 15 dana od dana prijema zahtjeva.

4)Ako direktor odbije pristup informaciji, podnosilac zahtjeva može podnijeti

žalbu Školskom odboru u roku osam dana od dana prijema rješenja i obratiti se ombudsmenu.

 

                         

 
XIV  DRUŠTVENA I KULTURNA DJELATNOST ŠKOLE

 

 

Član 196.

(Društvene i kulturne djelatnosti)

 

1)Škola ostvaruje neposrednu povezanost sa lokalnom zajednicom  putem kulturnih, javnih i sportskih aktivnosti.

2)Društvena i kulturna djelatnost se ostvaruje prezentacijom radova učenika  široj društvenoj zajednici, saradnjom s roditeljima, bivšim učenicima škole, drugim obrazovno-odgojnim organizacijama u zemlji i inostranstvu i na druge pogodne načine.

 

Član 197.

(Razvoj kulturne djelatnosti u školi)

 

       Društvena i kulturna djelatnost škole je sastavni dio plana i programa rada škole i ima za cilj da upotpuni odgojni uticaj škole na učenike, kao i da doprinosi kulturnom razvoju učenika.

 

XV  SARADNJA  ŠKOLE  S  RODITELJIMA

 

 

Član 198.

(Saradnja škole sa roditeljima)

 

       U  školi se ostvaruje saradnja s roditeljima učenika kao sastavni dio obrazovno-odgojne djelatnosti, a s ciljem postizanja boljih rezultata u radu učenika odnosno škole kao javne ustanove.

 

 

 

Član 199.

( Način ostvarivanja saradnje )

 

       Saradnja s roditeljima se ostvaruje kroz sljedeće oblike:

a)preko redovnih informativnih sastanaka koje organizuju razrednici odjeljenja,

preko kontakata roditelja s predmetnim nastavnikom, pedagogom, direktorom, pomoćnikom i sekretarom škole,

b)preko roditeljskih sastanaka koje organizuje razrednik i preko općih roditeljskih sastanaka,

c)preko učešća predstavnika roditelja u radu školskog odbora škole i vijeću roditelja škole,

d)i na druge pogodne načine.

 

Član 200.

(Vidovi kontakata škole i roditelja)

 

(1)  Zaposleni u školi su dužni pružati potrebne informacije roditeljima, posebno one koje se odnose na rezultate u učenju i ostvarivanju učeničkih  prava i dužnosti u školi.

(2)  U kontaktima s roditeljima zaposleni su dužni ponašati se korektno, poštujući njihovu ličnost i svoj ugled, te ugled škole.

 

 

XVI   DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA ŠKOLE

 

Član 201.

( Vođenje dokumentacije i evidencije )

 

(1)  Škola vodi dokumentaciju i evidenciju o obrazovno-odgojnoj djelatnosti.

(2)  Direktor i nastavnici škole su obavezni uredno i blagovremeno voditi dokumentaciju i evidenciju i odgovorni su za ažurnost njihovog vođenja.

(3)  Škola je dužna voditi jedinstvenu bazu podataka u elektronskoj formi.

 

 

Član 202.

( Dokumentacija i evidencija koja se vodi u školi )

 

    Škola vodi sljedeću dokumentaciju i evidenciju:

a)    matičnu knjigu,

b)    registar uz matičnu knjigu,

c)    ljetopis škole,

d)    knjigu zapisnika sjednica nastavničkog vijeća,

e)    knjigu zapisnika organa upravljanja,

f)     knjigu zapisnika o radu ispitnog odbora na maturskom ispitu,

g)    knjigu izdatih uvjerenja-certifikata o stručnom usavršavanju i dopunskom obrazovanju uposlenika,

h)   knjiga izdatih uvjerenja-certifikata o stečeno, obrazovanju ua I i II stepen stručne spreme i stručno osposobljavanje putem kurseva

i)     odjeljenjsku knjigu za redovnu nastavu,

j)      dnevnik rada za ostale vidove nastave,

k)    dnevnik rada praktične nastave koja se vodi van škole,

l)     dnevnik rada ferijalne prakse,

m)  knjige za vođenje evidencije slobodnih aktivnosti,

n)   godišnji plan i program rada redovne nastave po predmetima za svakog nastavnika,

o)    sedmični raspored časova po odjeljenjima i nastavnicima,

p)    propisane evidentne listove za nastavnike i učenike i druge tabelarne preglede,

q)    evidenciju o realizaciji plana stažiranja pripravnika,

r)     zahtjeve za upis učenika u srednju školu,

s)    prijave za polaganje ispita,

t)     zapisnike o polaganju ispita

u)   knjigu zapisnika Vijeća učenika i Vijeća roditelja škole,

 

Član 203.

(Izdavanje dokumenata u školi)

 

     Na osnovu dokumentacije iz prethodnog člana škola izdaje:

a)    učeničku knjižicu,

b)    svjedočanstvo-svjedodžbu o završenom razredu,

c)    diplomu o završenom srednjem obrazovanju,

d)    diplomu o položenom majstorskom ispitu,

e)    uvjerenje,odnosno certifikate za dopunsko obrazovanje, stručno usavršavanje, obrazovanje za prvi i drugi stepen složenosti i stručno osposobljavanje putem kurseva,

f)     uvjerenje o uspjehu učenika u toku školske godine

g)    diplomu za posebno postignute rezultate.

 

 

 

Član 204.

(Propisi ministra)

 

            Bliži propis o sadržaju svjedodžbe, diplome i načinu vođenja dokumentacije i evidencije kao i jedinstvene baze podataka u školi donosi ministar.

 

 

XVII  FINANSIRANJE  ŠKOLE

 

Član 205.

( Obezbjeđivanje  sredstava i kriteriji za finansiranje)

 

(1)  Osnivač škole obezbjeđuje sredstva za rad škole u skladu sa pedagoškim standardima i normativima sa srednje obrazovanje.

(2)  Rad škole finansira se iz   Budžeta Kantona Sarajevo a na osnovu Odluke o kriterijima finansiranja koje na prijedlog Ministarstva donosi Vlada Kantona.

(3)  Osnivač je obavezan finansirati, odnosno sufinansirati slijedeće:

a)    plaće i naknade svih uposlenika,

b)    stručno usavršavanje i obuku uposlenika,

c)    obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama,

d)    rad sa nadarenim učenicima i školska takmičenja učenika,

e)    prijevoz učenika koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od škole koju pohađaju,

f)     troškove nastave i druge materijalne troškove,

g)    tekuće i investiciono održavanje objekta i opreme.

 

Član 206.

( Sticanje prihoda )

 

(1)  Pored sredstava  koje osigurava osnivač, škola može obavljati komercijalnu djelatnost i sticati prihod pod uvjetom da ne ugrozi registriranu djelatnost:

a)    prodajom proizvoda, pružanjem intelektualnih zanatskih i drugih usluga, održavanjem kurseva i sl.,

b)    organizovanjem vanrednih ispita za sticanje srednjeg obrazovanja,

c)    iz zakupnina,

d)    iz legata, poklona i zavještanja,

e)    donacijom pravnih i fizičkih lica,

f)     participacijom učenika

g)    drugih izvora u skladu sa zakonom i registriranom djelatnošću škole.

 

(2)  Kriteriji za sticanje sredstava na način iz stava (1) ovog člana kao i njihova raspodjela reguliraju se pravilnikom koji donosi Vlada.

 

 
XVIII   POSLOVNA TAJNA

 

Član 207.

(Poslovna tajna)

 

U cilju i interesu bezbjednosti i uspješnog rada i poslovanja škole, s obzirom na djelatnost od posebnog društvenog interesa, te u interesu zaštite učenika, pojedini podaci, dokumenti, isprave, planovi i drugi podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se saopćavati trećim licima samo na način propisan Zakonom, ovim pravilima ili drugim općim aktima.

 

Član 208.

(Podaci poslovne tajne)

 

Poslovnom tajnom se smatraju naročito podaci:

a)    koje direktor proglasi poslovnom tajnom

b)    sadržani u molbama, zahtjevima i prilozima građana i pravnih lica upućenih školi, kao i podaci sadržani u prilozima uz molbu, zahtjeve i dr.

c)    poslovima i drugim zadacima i rezultatima škole prije nego ih razmatraju i usvoje nadležni organi,

d)    koji se odnose na mjere i način postupanja u vanrednim okolnostima,

e)    koji se odnose na odbranu

f)     koje nadležna državna tijela proglase povjerljivim

 

 

Član 209.

(Saopćavanje  poslovne tajne)

 

            Dokumenta i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu može drugim licima saopćavati direktor škole, odnosno lice koje on ovlasti.

 

Član 210.

(Čuvanje poslovne tajne)

 

(1)  Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.

(2)  Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radnih i drugih obaveza.

 

Član 211.

(Upozorenje kod davanja poslovne tajne)

 

(1)  Ne smatraju se povredom dužnosti poslovne tajne saopćavanje dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti ili podaci saopćavaju licima, organizacijama i organima kojima se oni moraju saopćavati na osnovu propisa i na osnovu ovlaštenja.

(2)  Lice koje na sjednicama saopćava takve podatke, dužno je da upozori prisutne da se ti dokumenti ili podaci smatraju poslovnom ili drugom tajnom, a prisutni su dužni da to čuvaju kao poslovnu tajnu.

 

 

Član 212.

(Korištenje poslovne tajne)

 

Korištenje podataka ili dokumenata koji predstavljaju poslovnu tajnu dozvoljeno je samo u poslovnim prostorijama, licu kome su ti podaci ili dokumenti potrebni za obavljanje zadataka na njegovom radnom mjestu.

 

 

XIX   SINDIKAT ŠKOLE

 

Član 213.

(Sindikat škole)

 

(1)  U školi se može organizovati sindikat.

(2)  Škola je dužna omogućiti rad i djelovanje sindikata u skladu sa propisima kojima se reguliraju ti odnosi.

(3)  Odnosi između sindikata škole i poslodavca, reguliraju se  Zakonom, Kolektivnim ugovorom, i drugim relevantnim propisima.

 

 

XX  NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA
     I STRUČNI  NADZOR

                                                           

 

Član 214.

(Stručni nadzor)

 

(1)  Nadzor u smislu Zakona podrazumijeva: nadzor nad zakonitošću rada škole, inspekcijski i stručni nadzor.

(2) Stručni nadzor nad radom škole iz oblasti srednjeg obrazovanja vrši Ministarstvo.

(3) Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona, podzakonskih i općih akata iz oblasti srednjeg obrazovanja i s tim u vezi preduzimanje odgovarajućih mjera vrši prosvjetni inspektor u skladu sa Zakonom o prosvjetnoj inspekciji.

(4)Stručni nadzor, vrednovanje i stručna pomoć obuhvata aktivnosti u vezi sa organizacijom i izvođenjem nastave, nadzor nad radom nastavnika, stručnih i drugih saradnika i direktora u školi radi unapređivanja obrazovno-odgojnog rada.

(5)Stručni nadzor obavljaju stručni savjetnici Prosvjeto pedagoškog zavoda Ministarstva.

(6)Škola je obavezna da u svim segmentima omogući nesmetano obavljanje nadzora od strane Ministarstva te inspekcijskog i stručnog nadzora.

 

 
XXI   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 215.

(Prijelazne i završne odredbe)

 

Škola je dužna svoju organizaciju i svoja opća akta uskladiti sa ovim pravilima u roku od devedeset dana od dana njihovog stupanja na snagu.

 

 

Član 216.

(Obavezno srednje obrazovanje)

 

(1)  Za sve učenike do navršene njihove 18. godine života srednje obrazovanje u trajanju od dvije godine je obavezno koje započinje od školske 2010/2011. godine.

(2)  Ministarstvo obrazovanja i nauke, u saradnji sa srednjim školama i relevantnim obrazovnom i drugom infrastrukturom, uradit će programe za sticanje odgovarajućeg zanimanja I i II stepena za učenike koji iz određenih razloga ne mogu završiti srednju školu u trajanju od tri odnosno četiri godine, što podrazumijeva i definiranje nove obrazovne nomenklature zanimanja za I i II stepen složenosti.

(3)  Za učenike iz stava (1) ovog člana ne primjenjuju se odredbe člana 69.,70.,71. i 72., a uvezi sa članom 68. Pravila. Rješenja u vezi sa primjenom odredbi navedenih članova za ove učenike definirat će se pravilnikom koji donosi ministar.

 

Član 217.

(Stupanje Pravila na snagu)

 

            Ova Pravila stupaju na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja.

 

 

Član 218.

(Prestanak važnosti starih Pravila)

 

          Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju da važe Pravila Javne ustanove Pravila Mješovita srednja tekstilna škola, Sarajevo  broj: 01-944/04. od 26.10.2004. godne i Izmjene i dopune Pravila Javne ustanove Mješovita srednja tekstilna škola, Sarajevo broj: 01-605/09. od 16.07.2009. godine.

 

Član 219.

(Tumačenje odredaba Pravila i akata)

 

Tumačenje odredaba Pravila i drugih općih akata daje Školski odbor škole.

 

 

 

 

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK                  

                                                                                   ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                

Broj: 01- 91/2011.                                                     mr. Galijatović Feriha

Sarajevo, 14.02.2011. godine  

 

 

 

 

 S A D R Ž A J

 

Osnovne odredbe…………………………………………………………..1

Podaci o školi I njen pravni status………………………………………..2

Djelatnost škole…………………………………………………………….4

Organizacija………………………………………………………………...4

Obrazovno-odgojni rad…………………………………………………….5

Opća akta škole……………………………………………………………11

Savjetodavno vijeće škole………………………………………………..12

Učenici……………………………………………………………………...13

Uposlenici škole……………………………………………………………32

Organ upravljanja, rukovođenja i kontrole poslovanja…………………43

Stručni organi………………………………………………………………49

Organiziranje učenika i roditelja………………………………………….53

Javnost rada škole…………………………………………………………54

Društvena i kulturna djelatnost škole…………………………………….56

Saradnja škole s roditeljima……………………………………………….57

Dokumentacija i evidencija škole…………………………………………57

Finansiranje škole………………………………………………………….59

Poslovna tajna……………………………………………………………...59

Sindikat škole……………………………………………………………….60

Nadzor nad zakonitošću rada i stručni nadzor………………………….61

Prijelazne i završne odredbe……………………………………………...61